Paragrafen

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Zuid

Wijken en buurten
Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Oosterpoort, Corpus den Hoorn, Hoornse meer, Hoornse Park, Piccardthof, De Wijert, De Wijert-Zuid, Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie, Europapark, De Meeuwen, Klein Martijn. In dit gebied zijn drie WIJ-teams actief: WIJ Rivierenbuurt, WIJ Helpman/ De Wijert en WIJ Corpus den Hoorn.

Wat wilden we bereiken?

  • Ontwikkelen van een nieuwe visie voor het Stadspark;
  • Realiseren uitkomsten van Wijkdeal De Wijert;
  • Realisatie van MFA De Wijert;
  • Doorontwikkeling van het wijkvernieuwingsplan De Wijert, aansluitend bij de thema’s van de Wijkdeal;
  • Samenstellen van een gezamenlijke agenda voor Corpus den Hoorn, met een focus op gezondheid en een gezonde leefstijl;
  • Met het Wijkwethoudersbudget aansluiten bij initiatieven en kansen uit de wijken, passend bij de opgave in de wijk en het gebiedsprogramma.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Stadspark
In de herijking visie Stadspark hebben we geconstateerd dat de recreatieve functies van het park veel beter bekend en benut zouden moeten worden wil het een park worden en zijn van álle bewoners. Hiervoor is een magazine Stadspark gepresenteerd op Let’s Gro en daarna in heel Groningen verspreid. Naast de aandacht voor alle activiteiten in het park, kon men via een link ook een enquête invullen over het Stadspark waarvan de resultaten meegenomen zijn in de visieontwikkeling.

Wijkdeal De Wijert en Wijkvernieuwing in De Wijert
De wijkdeal De Wijert is uitgegroeid van een pilot naar een samenwerkingsstructuur in de wijk. Het gezamenlijk eigenaarschap wordt bij alle partijen gevoeld. In de Wijkdeal is de agenda van de wijk weergegeven in de taal van de wijk. De gemeentelijke programmalijnen zijn hier ondergebracht in vijf thema’s: 1. Groen en buiten zijn; 2. Verkeer en infrastructuur; 3. Bouw en Duurzaamheid; 4. Meedoen en samen zijn; 5. Cultuur en historie. Dit geheel wordt uitgevoerd door bewoners, scholen, corporaties, ondernemers, gemeente en andere in de wijk actieve partijen. Prioritering en uitvoering van uit te voeren projecten wordt gedaan door alle deelnemende partijen, op basis van de uitslag van de stemweek.

Het programma van de wijkdeal is één op één overgenomen in het meerjarenprogramma voor de wijkvernieuwing met betrekking tot het noordelijk deel van het gebied. Er is een energievisie vastgesteld samen met alle partijen, honderden woningen zullen energetisch worden verbeterd. Omdat het verkeer in en rondom De Wijert gaat toenemen als gevolg van de aanpak van de ringweg Zuid is er een verkeersplan opgesteld om de leefbaarheid in de wijk te waarborgen. In De Wijert kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een leerwerktraject in het groen volgen. Projecten in de openbare ruimte worden door hen in de wijk uitgevoerd worden. In samenwerking met drie hoveniersbedrijven en TerraNext krijgen de kandidaten na het behalen van het diploma een baan aangeboden bij één van de aangesloten hoveniersbedrijven. Voor het zuidelijk deel van de Wijert zijn middelen uit programma’s en het gebiedsprogramma samen ingezet. Goed voorbeeld hiervan is de aanpak van de Vestdijklaan. Hier zijn de budgetten van Stadsbeheer, Verkeer en gebiedsprogramma samen ingezet om de Vestdijklaan opnieuw in te richten met een krachtige groenimpuls en de invoering van een 30km regime.

MFA De Wijert
De bouw van het Multi Functioneel onderkomen voor Forum, CBS de Tamarisk en buitenschoolse opvang ligt goed op schema. Er is gestart met de bouw van de sporthal en naar verwachting zal het gebouw eind 2020 gereed zijn. Het gereserveerde budget zal in 2020 aan het budget van het project worden toegevoegd. Samen met bewoners, gebruikers en verkeerskundigen is een verkeersplan gemaakt voor het deel van de Van Lenneplaan grenzend aan het project. Dit plan zal in de loop van 2020 worden gerealiseerd.

Corpus den Hoorn/Hoornse Wijken
Na een herinrichting van de omgeving van BSV Semmelstee, zijn we met een werkgroep van betrokkenen gestart met een proces om tot een wijkagenda te komen. Als eerste hebben we gefocust op de functie van BSV Semmelstee. Studenten van de Hanzehogeschool hebben onderzocht wat de behoefte in de wijk is en of bewoners het buurtcentrum weten te vinden. Ook hebben we andere BSV’s en MFC’s bezocht om ervaringen met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Met deze input gaan we in breder verband in een co-creatieproces verder met de samenstelling van de sociale agenda van Corpus den Hoorn/Hoornse Wijken. Bij het Hoornse Meer is eindelijk het Beweegparcours gerealiseerd, in samenwerking met diverse bewonersgroepen, WIJ, sportverenigingen en het hotel.

De Stroming Rivierenbuurt als buurtcentrum
In de Rivierenbuurt hebben we samen met Maatschappelijke Participatie met groot succes geïnvesteerd in de Stroming/DIG050. Dit buurtcentrum laat zich zien als een geweldig voorbeeld zoals een buurtcentrum zou moeten functioneren. Doelgroepen komen elkaar tegen, mengen met wijkbewoners en creëren een inclusieve accommodatie waar voor iedereen een plaats en een rol is.

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2019

Realisatie
2019

Resultaat/
 reserve

Gebiedsprogramma Zuid

250

424

-174

MFA De Wijert

200

0

200

Wijkwethoudersbudget

200

274

-74

Totaalbudget Zuid

650

698

-48

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48