Overzichten

14. Sisabijlage

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020

BZK

C7C

Investering
stedelijke
vernieuwing
(ISV) II

Provinciale
beschikking
en/of
verordening

Project-

gemeenten
(SiSa tussen
medeover-
heden)

Hieronder
per regel
één
beschikkings
nummer
en in de
kolommen
ernaast de
verant
woordings
informatie

Besteding
(jaar T)
ten laste van
provinciale
middelen

Overige
bestedingen
(jaar T)

Cumulatieve
bestedingen
ten laste van
provinciale
middelen
tot en met
(jaar T)

Deze indicator
is bedoeld
voor de
tussentijdse
afstemming
van de
juistheid
en volledigheid
van de
verantwoor-
dings
informatie

Cumulatieve
overige
bestedingen
tot en met
(jaar T)

Deze indicator
is bedoeld
voor de
tussentijdse
afstemming
van de
juistheid en
volledigheid
van de
verant-
woordings
informatie

Toelichting
afwijking


Aard
controle
n.v.t.

Aard
controle
n.v.t.

Aard
controle
n.v.t.

Aard
controle
n.v.t.

Aard
controle
n.v.t.

Aard
controle
n.v.t.

Indicator-
nummer:
C7C / 01

Indicator-
nummer:
C7C / 02

Indicator-
nummer:
C7C / 03

Indicator-
nummer:
C7C / 04

Indicator-
nummer:
C7C / 05

Indicator-
nummer:
C7C / 06

1

2002-
18.802e/51
/A.13,RP

€ 0

€ 0

€ 40.000

€ 75.226

Kopie
beschikkings
nummer

Eindverant
woording
Ja/NeeActiviteiten
stedelijke
vernieuwing
(in aantallen)

Afspraak

Alleen
in te
vullen
na afloop
project
Activiteiten
stedelijke
vernieuwing
(in aantallen)

Realisatie

Alleen
in te
vullen
na afloop
project
Activiteiten
stedelijke
vernieuwing

Toelichting
afwijking


Alleen
in te vullen
na afloop
project

Aard
controle
n.v.t.

Aard
controle
n.v.t.

Aard
controle
n.v.t.

Aard
controle
n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator
nummer:
C7C / 07

Indicator
nummer:
C7C / 08

Indicator
nummer:
C7C / 09

Indicator
nummer:
C7C / 10

Indicator
nummer:
C7C / 11

1

2002-
18.802e/
51/A.13,RP

Ja

1

1

OCW

D1

Regionale
meld- en
coördinatie
centra
voortijdig
school
verlaten

Besluit
regionale
meld- en
coördinatie
functie
voortijdig
school-
verlaten

Contact
gemeenten

Besteding
(jaar T)

Opgebouwde
reserve
ultimo
(jaar T-1)

Aard
controle R

Aard
controle R

Indicator
nummer:
D1 / 01

Indicator
nummer:
D1 / 02

€ 712.251

€ 445.779

OCW

D10

Volwassenen
educatieContact
gemeenten

Verstrekte
uitkering
(jaar T)

Besteding
(jaar T) van educatie

Reservering
besteding
van
educatie
in jaar T
voor
volgend
kalenderjaar
(jaar T+1 )

Onttrekking
besteding
van
educatie
in jaar T
van
volgend
kalenderjaar
(jaar T+1 )

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Indicator
nummer:
D10 / 01

Indicator
nummer:
D10 / 02

Indicator
nummer:
D10 / 03

Indicator
nummer:
D10 / 04

€ 2.358.319

€ 2.492.383

€ 133.538

€ 0

OCW

D1A

Regionale
maatregelen
voortijdig
schoolverlaten
2016-2021

Besluit
regionale
meld- en
coördinatie
functie
voortijdig
schoolverlaten

Contact
gemeenten

Besteding
(jaar T)

Besteding
aan
contactschool
(jaar T)

Besteding
(jaar T)
totaal
(automatisch)

Opgebouwde
reserve
ultimo
(jaar T-1)

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Indicator
nummer:
D1A / 01

Indicator
nummer:
D1A / 02

Indicator
nummer:
D1A / 03

Indicator
nummer:
D1A / 04

€ 336.744

€ 0

€ 336.744

€ 148.495

OCW

D8

Onderwijs
achterstanden
beleid
2019-2022
(OAB)

Gemeenten

Besteding
(jaar T)
aan
voorzieningen
voor
voorschoolse
educatie die
voldoen
aan de
wettelijke
kwaliteitseisen
(conform
artikel 166,
eerste
lid WPO)

Besteding
(jaar T)
aan
overige
activiteiten
(naast VVE)
voor
leerlingen
met een
grote
achterstand
in de
Nederlandse
taal (conform
artikel 165
WPO)

Besteding
(jaar T) aan
afspraken
over voor- en
vroegschoolse
educatie met
bevoegde
gezagsorganen
van scholen,
houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen
(conform
artikel 167 WPO)

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Indicator
nummer:
D8 / 01

Indicator
nummer:
D8 / 02

Indicator
nummer:
D8 / 03

€ 3.417.086

€ 0

€ 77.633

Hieronder
per
regel
één
gemeente
(code)
selecteren
en in de
kolommen
ernaast de
verantwoord-
ingsinformatie
voor die
gemeente
invullen

Aan andere
gemeenten (
in jaar T)
overgeboekte
middelen
(lasten)
uit de
specifieke
uitkering
onderwijs
achterstanden
beleid

Hieronder
per
regel
één
gemeente
(code)
selecteren
en in de
kolommen
ernaast de
verantwoord-
ingsinformatie
voor die
gemeente
invullen

Aan andere
gemeenten
(in jaar T)
overgeboekte
middelen
(baten)
uit de
specifieke
uitkering
onderwijs
achterstanden
beleid

Bedrag

Bedrag

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle R

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle R

Indicator
nummer:
D8 / 04

Indicator
nummer:
D8 / 05

Indicator
nummer:
D8 / 06

Indicator
nummer:
D8 / 07

€ 0

€ 0

IenW

E26

Spoorse
doorsnijdingen
, tranche 1

Regeling
eenmalige
uitkeringen
spoorse
doorsnijdingen

Gemeenten

Aantal
projecten
(waarvoor
een
beschikking
ontvangen is)

Afspraak

Aantal
afgeronde
projecten
(jaar T)
Realisatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle
n.v.t

Indicator
nummer:
E26 / 01

Indicator
nummer:
E26 / 02

Indicator
nummer:
E26 / 03

1

0

Nee

IenW

E3

Subsidie
regeling
sanering
verkeerslawaai

Subsidie
regeling
sanering
verkeerslawaai

Provincies,
gemeenten
en
gemeen-
schappelijke
regelingen
(Wgr)

Hieronder
per regel
één
beschikkings-
nummer
en in de
kolommen
ernaast de
verantwoor-
dingsinformatie

Besteding
(jaar T)
ten laste van
rijksmiddelen

Overige
bestedingen
(jaar T)

Besteding
(jaar T)
door
meerwerk
dat o.b.v. art.
126 Wet
geluidshinder
ten laste van
het Rijk komt

Correctie
over
besteding
(t/m jaar T)

Kosten
ProRail
(jaar T)
als bedoeld
in artike
l 25 lid 4
van deze
regeling
ten laste van
rijksmiddelen

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard controle R

Indicator
nummer:
E3 / 01

Indicator
nummer:
E3 / 02

Indicator
nummer:
E3 / 03

Indicator
nummer:
E3 / 04

Indicator
nummer:
E3 / 05

Indicator
nummer:
E3 / 06

1

111.381.ag

€ 2.891

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

576.249.00

€ 0

€ 29.625

€ 0

€ 0

€ 0

3

576.256.03

€ 42.444

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

4

576.258.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

5

576.258.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

6

2017.013.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

7

2017.014.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

8

2017.014.01

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

9

2017.017.01

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

10

2017.012.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

11

457.171.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

12

2015.030.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

13

2016.057.01

€ 5.635

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

14

2019.063.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

15

111.372.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

16

457.102.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

17

576.254.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

18

576.253.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

19

2015.018.03

€ 9.370

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

20

457.104.00

€ 5.969

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

21

IenW/BSK-2018/46434

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

22

IenW/BSK-2018/46421

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie
beschikkings
nummer

Cumulatieve
bestedingen
ten laste van
rijksmiddelen
tot en met
(jaar T)

Deze
indicator
is bedoeld
voor de
tussentijdse
afstemming
van de
juistheid en
volledigheid
van de
verantwoord-
ingsinformatie

Cumulatieve
overige
bestedingen
tot en met
(jaar T)

Deze
indicator
is bedoeld
voor de
tussentijdse
afstemming
van de
juistheid en
volledigheid
van de
verantwoord-
ingsinformatie

Cumulatieve
Kosten
ProRail tot
en met (jaar T)
als bedoeld
in artikel 25
lid 4 van deze
regeling
ten laste van
rijksmiddelen

Deze indicato
r is bedoeld
voor de
tussentijdse
afstemming
van de
juistheid en
volledigheid
van de
verantwoord-
ingsinformatie

Correctie
over
besteding
kosten
ProRail
(t/m jaar T)

Eindver-
antwoording
Ja/Nee

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle R

Aard
controle n.v.t.

Indicator
nummer:
E3 / 07

Indicator
nummer:
E3 / 08

Indicator
nummer:
E3 / 09

Indicator
nummer:
E3 / 10

Indicator
nummer:
E3 / 11

Indicator
nummer:
E3 / 12

1

111.381.ag

€ 134.282

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

2

576.249.00

€ 42.350

€ 185.042

€ 0

€ 0

Ja

3

576.256.03

€ 51.917

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

4

576.258.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

5

576.258.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

6

2017.013.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

7

2017.014.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

8

2017.014.01

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

9

2017.017.01

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

10

2017.012.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

11

457.171.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

12

2015.030.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

13

2016.057.01

€ 5.635

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

14

2019.063.00

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

15

111.372.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

16

457.102.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

17

576.254.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

18

576.253.03

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

19

2015.018.03

€ 9.370

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

20

457.104.00

€ 5.969

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

21

IenW/BSK-018/46434

€ 3.997.842

€ 25.322

€ 0

€ 0

Nee

22

IenW/BSK
-2018/46421

€ 0

€ 0

€ 818.178

€ 0

Nee

EZK

F5

Specifieke
uitkering
Batch 1588
Convenant
Batch 1588

Totaal
beschikt
bedrag
(Jaar T)

Totaal aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)

Beschikkingsnummer / naam

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eigen uitvoering

Cumulatieve Besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eigen uitvoering

Totaal gerealiseerde woningen (Jaar T)

Eigen uitvoering

Gemeente

Aard controle
R

Aard controle
R

Aard controle
n.v.t.

Aard controle
R

Aard controle
R

Aard controle
R

Tranche 1 + 2

Indicatornummer: F5 / 01

Indicatornummer: F5/ 02

Indicatornummer: F5/ 03

Indicatornummer: F5 / 04

Indicatornummer: F5 / 05

Indicatornummer: F5 / 06

€ 7.000.000

0

PDGB/19164154

€ 0

€ 0

0

Beschikkingsnummer / naam

Totale besteding (t/m jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen

Uitvoering door derde

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Uitvoering door derde

Totaal gerealiseerde woningen (Jaar T-1)

Uitvoering door derde

Eindverantwoording Ja/Nee

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: F5/ 07

Indicatornummer: F8 / 08

Indicatornummer: F5 / 09

Indicatornummer: F5 / 10

Indicatornummer: F5 / 11

Indicatornummer: F5 / 12

PDGB/19164154

€ 0

€ 0

0

Nee

SZW

G2

Gebundelde
uitkering
op grond
van artikel 69
Participatiewet
gemeentedeel
2019

Alle
gemeenten
verant-
woorden
hier het
gemeentedeel
over (jaar T),
ongeacht of
de gemeente
in (jaar T)
geen,
enkele
of alle
taken
heeft
uitbesteed
aan een
Openbaar
lichaam
opgericht
op grond
van de Wgr.

Besteding
(jaar T)
algemene
bijstand

Gemeente


I.1
Participatiewet
(PW)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding
jaar T)
IOAW

Gemeente

I.2 Wet
inkomens
voorziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeids
ongeschikte
werkloze
werknemers
(IOAW)

Besteding
jaar T)
(exclusief
Rijk)

Gemeente

I.2 Wet
inkomens
voorziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeids
ongeschikte
werkloze
werknemers
(IOAW)

Besteding
jaar T)
IOAZ

Gemeente

I.2 Wet
inkomens
voorziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeids
ongeschikte
werkloze
werknemers
(IOAW)

Besteding
jaar T)
IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

I.2 Wet
inkomens
voorziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeids
ongeschikte
werkloze
werknemers
(IOAW)

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Indicator
nummer:
G2 / 01

Indicator
nummer:
G2 / 02

Indicator
nummer:
G2 / 03

Indicator
nummer:
G2 / 04

Indicator
nummer:
G2 / 05

Indicator
nummer:
G2 / 06

€ 152.458.848

€ 3.726.692

€ 7.368.783

€ 61.431

€ 570.276

€ 3.048

Besteding
(jaar T)
Bbz 2004
levens-
onderhoud
beginnende
zelfstandigen


Gemeente

I.4 Besluit
bijstand
verlening
zelfstandigen
2004
(levens
onderhoud
beginnende
zelfstandigen)
(Bbz 2004)

Baten
(jaar T)
Bbz 2004
levens-
onderhoud
beginnende
zelfstandigen


Gemeente

I.4 Besluit
bijstand
verlening
zelfstandigen
2004
(levens
onderhoud
beginnende
zelfstandigen)
(Bbz 2004)

Baten
(jaar T)
WWIK
(exclusief Rijk)


Gemeente

I.6 Wet
werk en
inkomen
kunstenaars
(WWIK)

Besteding
(jaar T)
Loonkosten
subsidie
o.g.v. art.
10d
Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Baten
(jaar T)
Loonkosten
subsidie
o.g.v. art.
10d
Participatiewet
(excl. Rijk)
Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig
zelfstandige
uitvoering
Ja/Nee

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle
n.v.t

Indicator
nummer:
G2 / 07

Indicator
nummer:
G2 / 08

Indicator
nummer:
G2 / 09

Indicator
nummer:
G2 / 10

Indicator
nummer:
G2 / 11

Indicator
nummer:
G2 / 12

€ 2.930.178

€ 266.101

€ 10.808

€ 2.017.714

€ 113

Ja

SZW

G3

Besluit
bijstand
verlening
zelfstandigen
2004 (exclusief
levens
onderhoud
beginnende
zelfstandigen)
gemeentedeel
2019

Besluit
bijstand
verlening
zelfstandigen
(Bbz) 2004

Alle
gemeenten
verant-
woorden
hier het
gemeentedeel
over (jaar T),
ongeacht of de
gemeente in
(jaar T) geen,
enkele of alle
taken heeft
uitbesteed
aan een
Openbaar
lichaam
opgericht
op grond
van de Wgr.

Besteding
(jaar T)
levens
onderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief Bob)

Besteding
(jaar T)
kapitaal
verstrekking
(exclusief Bob)

Baten
(jaar T)
levens
onderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief Bob)
(exclusief
Rijk)

Baten
(jaar T)
kapitaal
verstrekking
(exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Besteding
(jaar T)
aan
onderzoek
als bedoeld
in artikel
56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

Besteding
(jaar T)
Bob

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle R

Indicator
nummer: G3 / 01

Indicator
nummer: G3 / 02

Indicator
nummer: G3 / 03

Indicator
nummer: G3 / 04

Indicator
nummer: G3 / 05

Indicator
nummer: G3 / 06

€ 1.631.287

€ 333.139

€ 244.113

€ 361.983

€ 132.781

€ 0

Baten
(jaar T)
Bob
(exclusief Rijk)

Besteding
(jaar T) aan
uitvoerings
kosten Bob
als bedoeld
in artikel 56
Bbz 2004

Volledig
zelfstandige
uitvoering
Ja/Nee

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle
n.v.t

Indicator
nummer:
G3 / 07

Indicator
nummer:
G3 / 08

Indicator
nummer:
G3 / 09

€ 22.892

€ 3.165

Ja

VWS

H1

Ministeriële
regeling
heroïne
behandeling

Gemeenten

Feitelijke
bezetting
behandel
plaatsen
(jaar T)

Afspraak

Feitelijke
bezetting
behandel
plaatsen
(jaar T)

Realisatie

Besteding
(jaar T)

Aard
controle D1

Aard
controle D2

Aard
controle R

Indicator
nummer:
H1 / 01

Indicator
nummer:
H1 / 02

Indicator
nummer:
H1 / 03

46

41

€ 803.135

VWS

H4

Specifieke
uitkering
sport

Ontvangen
Rijksbijdrage
(jaar T)

Projectnaam / nummer

Totale
aanvraag
per project
(jaar T) ten
laste van
Rijksmiddelen
(automatisch
berekend)

Verrekening
(jaar T)

Onroerende
zaken (sport
accommodaties)
per project
ten laste van
Rijksmiddelen

Verrekening
(jaar T)
Roerende
zaken
sport
beoefening
en sport
stimulering
per project
ten laste van
Rijksmiddelen

Verrekening
(jaar T)
overige
kosten
per project
ten laste van
Rijksmiddelen

Gemeenten

Aard
controle R.

Aard
controle
n.v.t R.

Aard
controle R.

Aard
controle R.

Aard
controle R.

Aard
controle R.

Indicator
nummer:
H4/ 01

Indicator
nummer:
H4/ 02

Indicator
nummer:
H4/ 03

Indicator
nummer:
H4/ 04

Indicator
nummer:
H4/ 05

Indicator
nummer:
H4/ 06

1

€ 2.490.278

Onroerende
zaken
nieuwbouw

€ 926.923

€ 672.581

2

Onroerende
zaken
onderhoud

€ 597.192

€ 578.181

3

Roerende
zaken
aankoop

€ 12.110

€ 8.003

4

Roerende
zaken
aankoop

€ 13.352

€ 11.248

5

Roerende
zaken
Dienst
verlening
derden

€ 129.216

€ 133.287

6

Roerende
zaken
Beheer
& expl.

€ 663.531

€ 626.077

7

Overhead
wijz.
Meng
percentage

€ 147.954

€ 282.930

Kopie
projectnaam
nummer

Totale
besteding
(Jaar T)
per project
ten lasten van
Rijksmiddelen
(automatische
berekening)

Percentage
besteed
(Jaar T)
per project
tenopzichte
van aanvraag
ten laste van
Rijksmiddelen
(automatische
berekening)

Toelichting

Overig
(Jaar T) ten
opzichte van
ontvangen
Rijksbijdrage
automatisch
ingevuld

Hier
eventueel
opmerkingen
of toelichtingen

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle R.

Aard
controle R.

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Indicator
nummer:
H4 / 07

Indicator
nummer:
H4 / 08

Indicator
nummer:
H4 / 09

Indicator
nummer:
H4 / 10

Indicator
nummer:
H4 / 11

1

Onroerende
zaken
nieuwbouw

672.581

37,22%

€ 177.971

2

Onroerende
zaken
onderhoud

578.181

23,98%

3

Roerende
zaken
aankoop

8.003

0,49%

4

Roerende
zaken
aankoop

11.248

0,54%

5

Roerende
zaken
Dienst
verlening
derden

133.287

5,19%

6

Roerende
zaken
Beheer & expl.

626.077

26,64%

7

Overhead
wijz.
Mengpercentage

282.930

5,94%

GRO

GRO21C

Regiospecifiek
pakket (RSP)

Hieronder
per regel
één
beschikkings
nummer
en in de
kolommen
ernaast de
verantwoordings
informatie

Welke
regeling
betreft het

Totale
besteding
in jaar T

Correctie
t.o.v. jaar
T-1 van
verantwoorde
totale
besteding

Cumulatieve
totale
besteding
tot en met
jaar T

Toelichting

SiSa
tussen
mede-
overheden -
provinciale
middelen
Groningen

De besteding
in jaar T
ten laste van
zowel
provinciale
middelen
als overige
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de
verantwoor-
dings
informatie
ten laste
van zowel
provinciale
als
overige
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de
verantwoor-
dings
informatie
ten laste
van zowel
provinciale
als
overige
middelen

Hier
eventueel
opmerkingen
of
toelichtingen

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Indicator
nummer:
GRO2C / 01

Indicator
nummer:
GRO2C / 02

Indicator
nummer:
GRO2C / 03

Indicator
nummer:
GRO2C / 04

Indicator
nummer:
GRO2C / 05

Indicator
nummer:
GRO2C / 06

1

2015-
53.776/50/A.
20, VV

2.5 Openbaar
vervoer

€ 177.144

€ 0

€ 3.908.703

2

2016-
66.992/46/A.
9, VV

2.5 Openbaar
vervoer

€ 403.051

€ 0

€ 1.727.228

3

2016-
17.221/13/A
. 10, VV

2.5 Openbaar
vervoer

€ 1.100.293

€ 0

€ 4.659.532

4

2012-
06765/8/A.
13, VV

2.5 Openbaar
vervoer

€ 116.342

€ 0

€ 35.140.710

5

2012
-55.974/2/b
.4, VV

2.5 Openbaar
vervoer

€ 0

€ 0

€ 1.030

Beschikkingen
in regels 5,6
en 7 hebben
betrekking
op hetzelfde
project.

6

2014-
54.142/7,
VV

2.5 Openbaar
vervoer

€ 2.243.328

€ 0

€ 8.605.895

7

2018-026681

2.5 Openbaar
vervoer

€ 200.000

€ 0

€ 200.000

8

2018-
065.216/45/
A.12

2.1 Verkeer, wegen en water

€ 4.353.145

€ 0

€ 11.862.713

Kopie
beschikkings
nummer

De besteding
in jaar T ten
laste van
alleen
provinciale
middelen

Correctie t.o.v
jaar T-1 van
besteding
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Cumulatieve
besteding
tot en me
t jaar T ten
laste van
alleen
provinciale
middelen

Eindverant-
woording
Ja/Nee

Alleen de
besteding
in jaar T
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Als de
correctie een
vermeerdering
is, gaat het
om nog niet
verantwoorde
besteding
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de ver
antwoordings-
informatie
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Als u
kiest voor ‘ja’,
betekent dit,
dat hiervoor
alle besteding
is afgerond
en u er de
komende
jaren geen
besteding
meer voor
wilt
verantwoorden

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Indicator
nummer:
GRO2C / 07

Indicator
nummer:
GRO2C / 08

Indicator
nummer:
GRO2C / 09

Indicator
nummer:
GRO2C / 10

Indicator
nummer:
GRO2C / 11

1

2015-
53.776/50/A.
20, VV

€ 177.144

€ 0

€ 3.908.703

Nee

2

2016-
66.992/46/A.
9, VV

€ 403.051

€ 0

€ 1.727.228

Ja

3

2016
-17.221/13/A.
10, VV

€ 992.090

-€ 400.000

€ 4.125.424

Nee

4

2012-
06765/8/A.
13, VV

€ 35.121

€ 0

€ 10.665.205

Nee

5

2012-
55.974/2/b.
4, VV

€ 0

€ 0

€ 515

Nee

6

2014-
54.142/7,
VV

€ 0

€ 0

€ 2.000.000

Nee

7

2018-026681

€ 0

€ 0

€ 200.000

Nee

8

2018-
065.216/45
/A.12

€ 4.353.145

€ 0

€ 11.862.713

Nee

GRO

GRO2C

Verkeer en
vervoer
Groningen

Hieronder per
regel één
beschikkings
nummer
en in de
kolommen
ernaast de
verantwoording
sinformatie

Welke
regeling
betreft het

Totale
besteding
in jaar T

Correctie
t.o.v. jaar
T-1 van
verantwoorde
totale
besteding

Cumulatieve
totale
besteding
tot en met
jaar T

Toelichting

SiSa
tussen
mede
overheden -
provinciale
middelen
Groningen

De besteding
in jaar T
ten laste van
zowel
provinciale
middelen
als overige
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de ver-
antwoordings
informatie
ten laste van
zowel
provinciale
als overige
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de ver-
antwoordings
informatie
ten laste van
zowel
provinciale
als overige
middelen

Hier eventueel
opmerkingen
of toelichtingen

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Indicator
nummer:
GRO2C / 01

Indicator
nummer:
GRO2C / 02

Indicator
nummer:
GRO2C / 03

Indicator
nummer:
GRO2C / 04

Indicator
nummer:
GRO2C / 05

Indicator
nummer:
GRO2C / 06

1

2017-034547

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

€ 0

€ 0

2

2018-047446

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

€ 0

€ 0

3

2019-040428

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

€ 0

€ 0

4

2018-051701

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

€ 0

€ 0

5

2018-051708

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

€ 0

€ 0

6

2018-018748

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 133.508

€ 149.207

€ 481.594

7

2018-051795

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 69.159

€ 0

€ 78.287

8

2018-083816

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 12.384.795

€ 5.973.259

€ 18.358.054

9

2017-080373

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

€ 0

€ 42.394

10

2018-051800

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

€ 161.746

€ 161.746

Per abuis
vorig jaar
niet
verantwoord
in SiSa 2018.

11

2019-087177

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

€ 0

€ 0

12

2019-087182

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

€ 0

€ 0

13

2019-087183

2.1 Verkeer,
wegen
en water

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie
beschikkings
nummer

De besteding
in jaar T
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Correctie
t.o.v. jaar
T-1 van
besteding
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Cumulatieve
besteding
tot en met
jaar T
ten laste
van alleen
provinciale
middelen

Eind
verantwoording
Ja/Nee

Alleen de
besteding
in jaar T
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Als de
correctie
een
vermeerdering
is, gaat het om
nog niet
verantwoorde
besteding
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de
verantwoordings
-informatie
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Als u kiest
voor ‘ja’,
betekent dit
dat hiervoor
alle bestedin
g is afgerond
en u er de
komende
jaren geen
besteding
meer voor
wilt
verantwoorden

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Indicator
nummer:
GRO2C / 07

Indicator
nummer:
GRO2C / 08

Indicator
nummer:
GRO2C / 09

Indicator
nummer:
GRO2C / 10

Indicator
nummer:
GRO2C / 11

1

2017-034547

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

2

2018-047446

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

3

2019-040428

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

4

2018-051701

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

5

2018-051708

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

6

2018-018748

€ 33.376

€ 41.176

€ 120.397

Nee

7

2018-051795

€ 6.050

€ 0

€ 6.050

Nee

8

2018-083816

€ 12.384.795

€ 5.973.259

€ 18.358.054

Nee

9

2017-080373

€ 0

€ 0

€ 27.556

Ja

10

2018-051800

€ 0

€ 92.290

€ 92.290

Ja

11

2019-087177

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

12

2019-087182

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

13

2019-087183

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

GRO

GRO7C

Nationaal
Programma
Groningen

Hieronder
per regel
één
beschikkings
nummer
en in de
kolommen
ernaast de ver-
antwoordings
informatie

Welke
regeling
betreft het
(taakveld
waarop van
toepassing
zelf invullen)

Totale
besteding
in jaar T

Correctie
t.o.v. jaar
T-1 van
verantwoorde
totale
besteding

Cumulatieve
totale
besteding
tot en met
jaar T

Toelichting

SiSa tussen
mede
overheden -
provinciale
middelen
Groningen

De besteding
in jaar T
ten laste van
zowel
provinciale
middelen als
overige
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de ver-
antwoordings
informatie
ten laste van
zowel
provinciale
als overige
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de ver-
antwoordings
informatie
ten laste van
zowel
provinciale
als overige
middelen

Hier
eventueel
opmerkingen
of
toelichtingen

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle R

Aard
controleR

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Indicator
nummer:
GRO7C / 01

Indicator
nummer:
GRO7C / 02

Indicator
nummer:
GRO7C / 03

Indicator
nummer:
GRO7C / 04

Indicator
nummer:
GRO7C / 05

Indicator
nummer:
GRO7C / 06

1

WJZ/19151243

SPUK ivm
uitvoering
NPG;
Dorpsver
nieuwing
Ten Post,
dorpshart

€ 67.189

€ 67.189

2

WJZ/19151243

SPUK ivm
uitvoering
NPG;
Dorpsve
rnieuwing
Ten Post,
Nije Buurt

€ 459.512

€ 459.512

3

WJZ/19151243

SPUK ivm
uitvoering
NPG;
Dorpsver-
nieuwing
Ten Post,
pilot ver
duurzaming

€ 0

€ 0

4

WJZ/19151243

SPUK ivm
uitvoering
NPG;
Dorpsver
nieuwing
Ten Boer,
Hart Ten Boer

€ 67.174

€ 67.174

5

WJZ/19151243

SPUK ivm
uitvoering
NPG;
Dorpsve
rnieuwing
Woltersum

€ 192.719

€ 192.719

6

WJZ/19151243

SPUK ivm
uitvoering
NPG;
Klimaat
biënnale

€ 74.023

€ 74.023

7

2019-088738/46/V2

Dorpsver
nieuwing
Ten Boer;
strategische
verwervingen

€ 288.186

€ 288.186

8

2019-039388/26/A.23

Meerkosten
sloop en
nieuwbouw
huurwoningen
Ten Post

€ 2.018.185

€ 2.018.185

9

2019-039388/26/A.23

Sociale
teams
voor een
luisterend
oor

€ 163.535

€ 163.535

Kopie beschikkingsnummer

De besteding
in jaar T
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Correctie
t.o.v. jaar T-1
van besteding
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Cumulatieve
besteding
tot en met
jaar T ten
laste van
alleen
provinciale
middelen

Eind
verantwoording
Ja/Nee

Alleen de
besteding
in jaar T
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Als de
correctie een
vermeerdering
is, gaat het om
nog niet
verantwoorde
besteding
ten laste van
alleen
provinciale
middelen

Tussentijds
afstemmen
van juistheid
en volledigheid
van de ver-
antwoordings
informatie t
en laste van
alleen
provinciale
middelen

Als u kiest
voor ‘ja’,
betekent dit
dat hiervoor
alle
besteding is
afgerond en
u er de
komende
jaren geen
besteding
meer voor
wilt ver-
antwoorden

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle R

Aard
controle R

Aard
controle n.v.t.

Aard
controle n.v.t.

Indicator
nummer:
GRO7C / 07

Indicator
nummer:
GRO7C / 08

Indicator
nummer:
GRO7C / 09

Indicator
nummer:
GRO7C / 10

Indicator
nummer:
GRO7C / 11

1

WJZ/19151243

€ 67.189

€ 67.189

Nee

2

WJZ/19151243

€ 459.512

€ 459.512

Nee

3

WJZ/19151243

€ 0

€ 0

Nee

4

WJZ/19151243

€ 67.174

€ 67.174

Nee

5

WJZ/19151243

€ 192.719

€ 192.719

Nee

6

WJZ/19151243

€ 74.023

€ 74.023

Nee

7

2019-088738/46/V2

€ 288.186

€ 288.186

Nee

8

2019-039388/26/A.23

€ 2.018.185

€ 2.018.185

Nee

9

2019-039388/26/A.23

€ 150.000

€ 150.000

Nee

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48