Algemeen

Inleiding

Voor u ligt de gemeenterekening 2019 van de gemeente Groningen. Wij leggen met deze rekening verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van middelen. Onze leidraad hiervoor is het coalitieakkoord ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’.

Eind februari 2020 werden we wereldwijd geconfronteerd met het coronavirus. Het Coronavirus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020, 2021 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu nog niet te bepalen. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico wat betreft continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Hoewel de coronacrisis zoals gezegd de resultaten uit 2019 niet verandert, plaatst deze ze wel in een heel ander licht: onze burgers hebben er inmiddels vele andere zorgen en uitdagingen bijgekregen. Desondanks willen we terugblikken op het afgelopen jaar, het eerste volledige jaar van het college na de herindeling. In het Coalitieakkoord is ons doel het vergroten van leefkwaliteit voor al onze inwoners: een groen, gezond en gelukkig Groningen. Die leefkwaliteit is niet voor iedereen gelijk. Deze ongelijkheid verkleinen en het liefst opheffen was een belangrijke drijfveer voor het afgelopen jaar en de resterende collegeperiode. We hebben veel van de voorgenomen plannen en beleid uit kunnen voeren, met overwegend goed resultaat. In de toelichting bij de programma’s staan we hier uitgebreid bij stil. In deze inleiding vindt u een kleine selectie van concrete resultaten.

Op het gebied van Werk en Inkomen stelden we het nieuwe armoedebeleid vast en troffen voorbereidingen voor de start van de basisbaan. We wisten 530 plaatsingen voor afspraakbanen te realiseren. Ook plaatsten we 842 mensen via social return en activeerden we 325 mensen naar parttime werk. We zagen een toename van de vraag naar schuldhulpverlening. De afgelopen drie jaar realiseerden we 13.000 extra banen in onze gemeente. We presenteerden een nieuw economisch programma voor de komende drie jaar en we ontwikkelden voor het eerst een Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie om ons vestigingsklimaat te versterken. We vernieuwden ook de samenwerking met de kennisinstellingen en de provincie in het Akkoord van Groningen. Ook op het gebied van Onderwijs hebben we mooie resultaten geboekt. We stelden het integraal huisvestingsplan vast waarin we twintig jaar vooruitkijken. We namen ook deel aan Gelijke Kansen Alliantie van het Rijk en we versterkten de positie van de Vensterschool. Ondersteuners Jeugd & Gezin hebben we ingezet om de samenwerking tussen het medische en het sociale domein te versterken en we zagen dat WIJ Groningen een bekend begrip is geworden onder onze inwoners. Op sportief gebied heropenden we de Papiermolen en realiseerden we de geplande kunstgrasvelden. We schreven ook het uitvoeringsplan van het Gronings Sportakkoord. Een cultureel hoogtepunt was de opening van het Forum met alleen al in de eerste maand 400.000 bezoekers. Stadspark live trok 25.000 bezoekers. Op het gebied van verkeer zijn de uitvoering van de projecten Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone inmiddels in volle gang, net als het opstellen van onze integrale mobiliteitsvisie. We investeerden ook in ruimte voor fietsers en voetgangers. We zijn koploper in Europa met onze elektrische bussen en waterstofbussen. De druk op de woningmarkt bleef hoog, we realiseerden ruim 1.800 nieuwe woningen. Voor het Suikeruniterrein en Stadshavens zijn stedenbouwkundige plannen ontworpen. De vraag naar sociale huurwoningen is echter onverminderd hoog. We zijn ook van start gegaan met grootschalige wijkvernieuwing in combinatie met verduurzaming, waarin we landelijke voorop lopen. Ook begonnen we met het opstellen van een grootschalig groenplan en een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie waarmee we bijdragen aan leefbaarheid en klimaatbestendigheid. Tot slot startten we ook in  Haren en Ten Boer gebiedsteams waarin we net als in de rest van de gemeente gebiedsgericht werken aan fysieke en sociale vraagstukken.

We sloten 2019 af met een positief resultaat van 42,2 miljoen euro, voornamelijk doordat de uitvoering van projecten of beleid over de jaargrens heenloopt. Over de bestemming van het resultaat bij de rekening maakten wij met de raad in 2020 nieuwe afspraken. Op grond daarvan kan het resultaat beschikbaar blijven voor het oorspronkelijke bestedingsdoel, bijvoorbeeld als het gaat om meerjarige projecten. Ook zetten we een deel van het resultaat in ter versterking van ons weerstandsvermogen zodat we weerbaarder zijn tegen de financiële gevolgen van de coronacrisis.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48