Jaarrekening 2019

Emu saldo

 

EMU SALDO
Omschrijving

T-1
2019

2019
x € 1000,-

T
2020

Volgens begroting 2020

x € 1000,-

T+1
2021
Volgens meerjarenraming in begroting 2020

x € 1000,-

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-29.602

-21.972

-8.837

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

47.566

68.941

54.394

3.

Mutatie voorzieningen

3.065

-5.338

-310

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-6.139 

-5.860 

-10.300 

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-67.964

-90.391

-53.241

Toelichting
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Zo tellen investeringen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Een ander verschil heeft betrekking op mutaties van reserves en voorzieningen. Die tellen wel mee in het stelsel van baten en lasten, maar niet voor het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Het EMU-saldo van de gemeente Groningen kwam voor 2019 uit op 68,0 miljoen euro negatief. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven 68,0 miljoen euro groter zijn dan de inkomsten.
Dit komt met name door het nadelige exploitatiesaldo (vóór toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves) van 29,6 miljoen euro en door de toename van de materiële vaste activa met 46,8 miljoen euro.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48