Paragrafen

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Ontwikkelingen

Gebiedsgericht werken is samen met het wijk- en dorpswethouderschap een waardevolle werkwijze waarin we actief bijdragen aan de specifieke opgaven in wijken en dorpen en daarmee aan de ontwikkeling van de gemeente. Dit doen we dichtbij én met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners. De gebiedsteams, de wijkwethouders en de twee dorpswethouders zijn daarbij de spil in de wijk en het dorp. Zij ondersteunen de beweging naar meer zeggenschap voor de bewoners in wijk of gebied. Zij jagen aan dat de gemeentelijke organisatie steeds meer gebiedsgericht gaat werken.

We hebben het afgelopen jaar ingezet op het verbinden van fysieke en sociale thema’s. Dat doen integraal, gebiedsgericht en opgave-gericht. Het schaalniveau van wijken, buurten en dorpen is daarvoor het meest geschikt. Gebiedsgericht werken betekent dat we niet overal hetzelfde doen. De bewoners en de karakteristieken van het gebied en de daar aanwezige structuren, initiatieven en activiteiten vormen telkens het vertrekpunt. Elk gebied (dorp, wijk en buurt) is immers anders. Daarnaast hebben we gewerkt aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad, en hebben we de openbare ruimte van wijken en de dorpen verbeterd. We zijn gestart met de wijkvernieuwing en dorpsvernieuwing, naast fysieke ingrepen leggen we hierin verbindingen binnen wijken en verkleinen we sociale tegenstellingen.

Herindeling: twee nieuwe gebiedsteams
De gebieden Haren en Ten Boer hebben na de herindeling extra aandacht gekregen. In zowel Haren en Ten Boer is een gebiedsteam gestart. Zij hebben een agenderende en signalerende rol in de dorpen. In 2019 hebben collegeleden en ambtenaren tal van werkbezoeken afgelegd en is er breed kennisgemaakt met inwoners, organisaties en initiatieven in de gebieden Haren en Ten Boer. Daarbij zijn in 2019 ook de nieuwsbrieven Haren en Ten Boer gestart. De uitgebreide informatievoorziening in de basismonitor is uitgebreid met de wijkkompassen van de gebieden Haren en Ten Boer.

Financiën
De basis van de financiële verantwoording van de gebiedsprogramma’s staat in Programma 12 College en Raad.
Programmaonderdelen en projecten zijn niet altijd te realiseren binnen het tijdsbestek van een jaar. Dit heeft te maken met processen die kalenderjaren overstijgen en tijdslijnen van besluitvormingsprocessen binnen onze organisatie. Voor een zorgvuldig participatieproces worden beschikbare middelen niet volledig uitgegeven; of er is vertraging opgetreden bij projecten die in het voorgaande jaar zijn gestart, waardoor er in 2019 extra middelen zijn uitgegeven (zie West en Zuid). Daarom heeft de raad een bestedingstermijn van 2 jaar vastgesteld. Ook is er een klein bedrag toegevoegd aan het dorpswethoudersbudget Ten Boer vanuit de voormalige gemeente Ten Boer.

Totaal resultaat gebiedsgericht werken

Integraal gebiedsgericht
 (bedragen x 1,000 euro)

Begroting
2019

Realisatie
2019

Resultaat/
 reserve

Totaalbudget Algemeen

1.782

1.333

449

Totaalbudget Centrum 

600

479

121

Totaalbudget Oude Wijken 

450

398

52

Totaalbudget Zuid

650

698

-48

Totaalbudget Oost

700

615

85

Totaalbudget West 

450

620

-170

Totaalbudget haren 

150

103

47

Totaalbudget Ten Boer 

118

91

27

Totaal Gebiedsprogramma’s

4.900

4.337

563

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48