Paragrafen

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Oude wijken

Wijken en buurten
Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren, De Hoogte, Indische buurt, Professorenbuurt, Oosterparkwijk, Woonschepenhaven. In dit gebied zijn drie WIJ-teams actief: WIJ Schilderswijk/Centrum, WIJ Korrewegwijk en WIJ Oosterparkwijk.

Wat wilden we bereiken?

  • Uitvoeren van de Wijkvernieuwingsplannen Indische Buurt en de Hoogte;
  • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de financiering en exploitatie van een nieuwe accommodatie in de Oosterparkwijk;
  • Uitvoeren van besluiten van de Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk;
  • Doorontwikkeling van Kostwinning en uitvoeren van een stratenaanpak in Kostverloren;
  • Vervanging van riolering, kabels en leidingen in Kostverloren, Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt;
  • Met het Wijkwethoudersbudget aansluiten bij initiatieven en kansen uit de wijken, passend bij de opgave in de wijk en het gebiedsprogramma.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Indische buurt en De Hoogte: werkprogramma ‘Wel moakt ’t verschil? 2018-2019’
Het werkprogramma ‘Wel moakt ’t verschil’ is het sociaal programma voor de Hoogte vanuit het gebiedsteam. Het is te zien als de voorloper van de wijkvernieuwing. De concrete uitvoeringsactiviteiten uit het werkprogramma hebben we in 2019 geïntegreerd in het uitvoeringsplan van de wijkvernieuwing. Specifiek gaat het daarbij om de uitvoering van de stratenaanpak ‘U & de buurt’ en het uitvoeren van de Voorzieningenwijzer, samen met woningcorporatie Lefier.

Wijkvernieuwing Indische buurt en De Hoogte
In 2019 hebben we vooral ingezet op het ontwikkelen van een duurzaam samenwerkingsproces met de wijken en het programmeren met bewoners en netwerkpartners. Resultaat van dit proces is een netwerksamenwerking met als titel MOOIE WIJKEN. In dit netwerk werken bewoners, organisaties, ondernemers, corporaties en gemeente samen. De gezamenlijke focus voor de wijkvernieuwing is het vergroten van kansen voor kinderen. De basis voor de programmering zijn het project ‘Kinderdromen, durven doen’ en de stratenaanpak ‘U&de buurt’. In de Indische buurt en de Hoogte is er een sfeer van “gewoon doen”. Er is ruimte voor pionieren, samenwerken en aanpakken. Daar sluiten we graag bij aan: concreet aan de slag, zichtbaar zijn, vertrouwen winnen en concrete resultaten neerzetten. In 2019 is het Groenhuis geopend, hier kunnen vrijwilligers, participanten en mensen met een WMO-indicatie binnenlopen. Het neemt een rol in bij de maatschappelijke (arbeids)participatie van wijkbewoners, bij bewonersinitiatieven en koppelt dat aan verschillende maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, armoede, ontmoeting en aan het versterken van de leefbaarheid in de Hoogte en de Indische buurt. Afgelopen jaar zijn de theatermakers van De Wijk de Wereld de Indische Buurt en de Hoogte ingegaan. Ze hebben verhalen en dromen van bewoners opgehaald. In juni hebben de makers samen met de wijkbewoners een week lang de Stadsschouwburg overgenomen om al deze ervaringen en verhalen te delen. Samen met de cultuurcoach is er een follow-up gegeven.

Oosterhamrikzone
De Oosterhamrikzone ontwikkelt zich naar een nieuw woongebied. Op verschillende locaties worden nieuwe woningplannen gemaakt en gerealiseerd. Tegelijk staat de bereikbaarheid van de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk onder druk. Een nieuwe verbinding voor openbaar vervoer, autoverkeer en fietsers is nodig om de bereikbaarheid van dit deel van de stad te verbeteren. De gemeenteraad wil bij de volgende stap ook een afweging kunnen maken tussen andere haalbare oplossingen. Afgelopen jaar is gestart met het onderzoeken van alternatieven voor deze autoverbinding.

Nieuwe accommodatie Oosterparkwijk
In de Oosterparkwijk hebben de besturen van de accommodaties en de Bewonersorganisatie een nieuw bestuur gevormd om de komst van een nieuw buurthuis in de Siebe Jan Boumaschool in gezamenlijkheid te organiseren. Het onderzoek naar financiele haalbaarheid van de exploitatie en verbouwing is nog niet uitgevoerd omdat de bouw van de school elders in de wijk op zich laat wachten. In voorbereiding op het nieuwe buurthuis heeft het nieuwe bestuur – de stichting Evenementen Oosterparkwijk – al een paar evenementen georganiseerd en gefinancierd, waaronder het Winterfestival, Expeditie Oosterpark, Oosterparkwijk aan Zee, en vele activiteiten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de wijk in 2019. Ook zijn deze partijen om tafel gegaan om een gezamenlijke communicatiestrategie te ontwikkelen om zoveel mogelijk bereik en bezoekers te genereren voor alle activiteiten in de wijk.

Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk
In de Oosterparkwijk experimenteren we met de Coöperatieve Wijkraad. De experimenteerfase is verlengd met een half jaar zodat de twee-meting van het onderzoek en de evaluatie gedurende het experiment plaatsvindt. De Wijkraad, bestaande uit wijkbewoners en gemeenteraadsleden, heeft onder andere de eerste hondenhaltes in de wijk geplaatst en een besluit tot verkeersmaatregelen aan de Zaagmuldersweg genomen. Ook heeft de Wijkraad met ‘Altijd een goed idee’ als eerste gebruik gemaakt van de Stem van Groningen, een online platform van de gemeente waar bewoners hun ideeën konden delen, en op ideeën konden stemmen. 11 ideeën worden in 2020 uitgevoerd. Het resterende budget van dit meerjarenproject kan ook in 2020 worden besteed.

Schildersbuurt
In navolging van het Blekerplantsoen is ook de Jozef Israëlstraat samen met bewoners aangepakt. Deze straat is een voorbeeld geworden hoe door gezamenlijk de ervaren overlast te bespreken nieuwe oplossingen zijn gevonden voor overlast door fietsparkeren en stoepfietsen.

Kostwinning
In Kostverloren werken een negental organisaties samen onder de noemer ‘Kostwinning’. Nadat een visie is geformuleerd zijn er drie projecten gestart. Het jeugdteam stemt de activiteiten van de basisschool, speeltuinvereniging, de buitenschoolse opvang en het WIJ-team op elkaar af. Woningcorporatie Nijestee is naast de verduurzaming van woningen ook aan de slag gegaan met het opknappen van het groen, in samenwerking met de Boomgaard. Met de Stratenaanpak bezoekt een groep collega’s van gemeente, woningcorporatie en politie onder leiding van het WIJ-team een aantal straten deur aan deur om achter de voordeur te komen. Zo zoekt de Stratenaanpak naar kansen van en voor bewoners.

Vervanging van riolering, kabels en leidingen
In Kostverloren nadert de vervanging van de riolering z’n einde. In de Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt zijn de plannen om bomen te kappen gestaakt voor de vervanging van riolering, kabels en leidingen na luid protest uit de wijk. Aanpassing van de plannen heeft tot nieuwe gesprekken in de wijk geleid. Per straat zijn nieuwe plannen bedacht door bewoners, samen met de gemeente worden deze verder uitgewerkt.

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2019

Realisatie
2019

Resultaat/
reserve

Gebiedsprogramma Oude Wijken

250

294

-44

Wijkwethoudersbudget

200

104

96

Totaalbudget Oude Wijken

450

398

52

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48