Paragrafen

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Oost

Wijken en buurten
Beijum, Noorderhoogebrug, De Hunze, Van Starkenborgh, Drielanden, Ruischerwaard, Zilvermeer, Lewenborg, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Noorddijk, Ruischerbrug, Middelbert, Engelbert, Euvelgunne, Meerstad. Dit gebied heeft twee WIJ-teams: WIJ Beijum en WIJ Lewenborg.

Wat wilden we bereiken?

  • Samen met partners in de wijk uitvoeren van Lewenborg XL;
  • Uitvoeren van de pilot Kansrijk Oost, de vernieuwde aanpak armoede. In Beijum is dit onderdeel van de wijkvernieuwing;
  • Doorontwikkeling en uitvoering van wijkvernieuwing Beijum;
  • Heerdenaanpak continueren met Atensheerd, Galkemaheerd, Godekenheerd en stedenbouwkundig onderzoek naar Wibenaheerd.
  • Bewonersparticipatie: ontwikkelen en ondersteunen van buurtinitiatieven zoals Golvend Lewenborg, de Oude Bieb, Meerstad en dorpsvisie Engelbert.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Positief Opgroeien en Lewenborg XL

In Lewenborg hebben scholen, kinderopvangorganisaties, WIJ Lewenborg, Golvend Lewenborg en de gemeente een integraal wijkplan Lewenborg XL opgesteld voor een vreedzame wijk. Pijlers in dit wijkplan zijn: kansrijk, veiligheid en gezondheid. Doel is het voorkomen en tegengaan van achterstand, voorkomen van jongerenoverlast en vergroten van het perspectief van jeugd. Afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een monitor zodat gevolgd kan worden wat het effect is van de verschillende activiteiten. Bij de aanpak problematische jeugd en preventieve aanpak van risicojongeren in Lewenborg werken het Veiligheidshuis, het WIJ-team, politie en de gemeente nauw samen en wordt de methodiek Plus-Min-Mee gehanteerd.

Kansrijk Oost

Door middel van diverse projecten en voorzieningen wordt geprobeerd de armoede te verlichten. Omdat dit structurele problemen niet oplost is een andere inzet nodig. In 2019 is de pilot gestart voor een vernieuwde aanpak armoede “Kansrijk Oost”. Er wordt gewerkt met inzet van ervaringsdeskundigen in nauwe samenwerking met WIJ Lewenborg en WIJ Beijum. De resultaten van de pilot vormen input voor het armoedebeleid en er wordt nagegaan of onderdelen structureel ingebed kunnen worden. Uitgangspunten zijn met name de vraag en behoefte van het huishouden centraal stellen, intensieve begeleiding, empowerment, het verstevigen van het sociale netwerk en voldoende inkomen voor het huishouden.

Wijkvernieuwing Beijum
Afgelopen jaar is het uitvoeringsprogramma Wijkvernieuwing Beijum verder uitgewerkt en in het najaar vastgesteld in de raad. Centrale thema’s van het uitvoeringsprogramma zijn: Samen maken we de buurt/iedereen doet mee; Opgroeien in kindvriendelijk Beijum; Toekomst met perspectief; Ouder worden in Beijum; Gezonde veilige en aantrekkelijk leefomgeving; en Duurzaamheid. Het uitvoeringsprogramma sluit aan bij lopende projecten. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd en zijn nieuwe projecten gestart. Er is onder andere gezamenlijk met de scholen, WIJ Beijum en kinderopvangorganisaties en ouders een plan gemaakt voor opgroeien in het kindvriendelijke Beijum. In het najaar is gezamenlijk met betrokken organisaties in de wijk een projectopdracht uitgewerkt om de mogelijkheden van een wijkbedrijf in Beijum te onderzoeken. Er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de maatschappelijke organisaties in Beijum “Sterk Netwerk” rondom het versterken van de samenwerking bij de uitvoering van het sociaal wijkvernieuwingsprogramma. Deze bijeenkomsten worden in 2020 doorgezet. Er is onderzoek uitgevoerd naar vraag en aanbod van de vele verschillende accommodaties in Beijum. Als vervolg hierop wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor een beter gebruik en samenwerking van de accommodaties. Op basis van een cultuurhistorische analyse en stedenbouwkundig onderzoek werken we in 2020 een stedenbouwkundige visie uit. Er is in het najaar gestart met het uitwerken van een plan van aanpak voor de beide winkelpleinen in Beijum. Op basis van diverse wensen van bewoners is een actieplan Openbare Ruimte opgesteld. De projecten uit dit plan worden in 2020 met bewoners uitgewerkt en uitgevoerd. De plannen in het kader van de heerdenaanpak voor de Isebrandtsheerd zijn gemaakt en uitgevoerd, de plannen voor de Godekenheerd en de Galkemaheerd zijn definitief afgerond en worden in 2020 uitgevoerd.

Golvend Lewenborg
Golvend Lewenborg is één van de gemeentelijke vijf experimenten in het gebiedsgericht werken. Golvend Lewenborg is ontstaan vanuit betrokken en actieve bewoners en stimuleert op positieve wijze initiatieven van bewoners. De initiatieven die Golvend Lewenborg ondersteunt of neemt, sluiten aan bij de wijk. De kopgroep beslist over het aan initiatieven, ideeën en projecten voor de wijk te besteden geld vanuit een door het gebiedsteam beschikbaar gestelde budget. De buurtcamping Lewenborg, politiek café, filmhuis, kunst van het ouder worden en themabijeenkomsten zijn voorbeelden hiervan. Begin 2020 worden de 5 experimenten geëvalueerd.

Oude Bieb
Een belangrijke organisatie in de wijk Lewenborg is de Oude Bieb. De oude Bieb is ontstaan vanuit een bewonersinitiatief en functioneert als een laagdrempelige voorziening in de wijk met onder andere een huiskamerfunctie en een kringloopwinkel. Het biedt bewoners de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, vrijwilligerswerk te doen en in sommige gevallen door te stromen naar werk. De Oude Bieb is gehuisvest in een pand van Lefier dat plaats moet maken voor nieuwbouw. Afgelopen jaar is de Oude Bieb ondersteund bij het zoeken naar een nieuwe locatie en deze is inmiddels gevonden in het oude Vensterhuis van Lefier. De Oude Bieb heeft een businessplan opgesteld voor de verdere ontwikkeling.  

Groenparticipatie en beheer in Beijum en Lewenborg
In beide wijken zijn er groepen vrijwilligers die bijdragen aan het groenonderhoud en speelplekkenbeleid. De gemeente stimuleert, adviseert en faciliteert met name Natuurmonumenten, De Groene Long in Beijum en het LeRoy-gebied in Lewenborg.

Open Sportpark Kardinge
De doorontwikkeling van het sportpark Kardinge staat in het teken van de koppeling met wijkorganisaties, verenigingen, onderwijs en gezondheidscentra in de wijk Beijum. Doel is het bestaande netwerk te vergroten en de inzet van sport als instrument voor een gezondere samenleving. Het gebiedsteam werkt hierin samen met programma’s Gezondheid, Sport, Sport050 en het WIJ-team voor een Open Sportpark Kardinge en de verbinding met Beijum en Lewenborg.

Meerstad
In 2019 is een grote speelplek aangelegd met speelvoorzieningen, een ontmoetingsplek, een moestuin en mogelijkheid voor boomgaard op een weiland aan de Woldmeerweg. Dit plan is gezamenlijk met de speeltuincommissie, kinderen, scholen en betrokken bewoners en ondersteuning van WIJ Lewenborg gemaakt.

Ontwikkelen dorpsvisie Engelbert
Engelbert heeft te maken met een aantal ontwikkelingen: gevolgen van nieuwbouw in Meerstad, de nieuwbouw van de school en verbetering van het sportcomplex. De belangenvereniging werkt gezamenlijk met inwoners van het dorp en de gemeente aan een herziene dorpsvisie.

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2019

Realisatie
2019

Resultaat/
reserve

Heerdenaanpak

250

247

3

Gebiedsprogramma Oost

250

241

9

Wijkwethoudersbudget

200

127

73

Totaalbudget Oost

700

615

85

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48