Overzichten

7. Totaal overzicht Intensiveringen

Deelpr.

Intensiveringen voor 2013

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

07.*

Bereikbaarheid

1.000

1.000

0

Totaal 2013

0

1.000

1.000

0

0

Deelpr.

Intensiveringen voor 2015

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

01.2

Schuldhulpverlening

70

70

02.4

Plankosten Suikerfabriekterrein

250

250

0

02.4

Suikerfabriekterrein

236

236

0

03.1

Intensiveren leren

1.000

1.000

0

05.1

Thema Bewegen

300

254

46

06.1

GronMuseum/voorz onderhoud

100

100

0

07.*

Thema Verplaatsen

2.000

1.324

676

07.*

Thema Verplaatsen

2.000

2.000

0

08.*

Thema Wonen

1.750

1.750

0

08.*

Thema Wonen

580

580

0

08.1

Duurzame ontwikkeling/ambitie energie neutraal 2025

1.000

1.000

0

08.6

Wettelijke taken Cultuurhistorie

300

300

0

Totaal 2015

2.816

6.770

8.794

792

0

Deelpr.

Intensiveringen voor 2016

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

02.4

Grexen

400

400

0

05.1

Onderhoud Papiermolen

131

38

93

05.1

Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn

44

17

27

05.1

Bouw sportcentrum Europapark

300

300

0

06.1

Noordelijk Scheepvaartmuseum

100

100

0

09.1

Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp

60

60

0

09.1

Groot onderhoud kinderboerderijen

250

239

-76

87

14.1

Interne plankosten ZRW

750

446

304

Totaal 2016

1.100

935

1.600

348

87

Deelpr.

Intensiveringen voor 2017

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

06.1

Thema Verrijken

750

750

0

06.1

Thema Verrijken

750

734

16

07.6

Aanpak Diepenring

1.000

963

37

07.6

Spaarregeling Ringwegen

354

0

0

354

12.1

Implementatiekosten grenscorrectie Meerstad

180

180

0

12.2

Gebiedsgericht werken

2.000

1.132

-249

1.117

Totaal 2017

3.284

1.750

3.759

-196

1.471

Deelpr.

Intensiveringen voor 2018

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

01.2

Collectieve zorgverzekering

255

210

45

01.2

BUIG - kosten maatregelen

250

250

0

01.2

BUIG - kosten maatregelen

695

591

104

02.4

Structurele kapitaallasten ruilmiddelen

1.254

720

534

04.1

Halveren taakstelling MKBA

1.000

1.000

0

04.2

Aanpak mensen met verward gedrag

40

40

0

06.1

Professionalisering evenementen

50

50

0

06.1

Onderhoud Oosterpoort

1.160

983

177

06.1

Interne verzelfstandiging Oosterpoort

75

75

0

06.1

Verzelfstandiging CBK

343

343

0

07.6

Spaarregeling Ringwegen

454

0

454

08.4

Uitvoering watervisie

220

64

156

08.7

Energieaanpak gebouwen

90

32

58

08.7

Uitvoering taken omgevingslawaai

97

97

0

09.1

Omgevingsdienst Groningen

100

100

0

10.4

Regionalisering brandweer

449

449

0

10.4

Huisvesting veiligheidsregio

642

642

0

12.1

Uitbreiding formatie ombudsman

58

58

0

12.2

Gebiedsgericht werken

935

935

0

12.1

Strategische positionering

200

156

44

14.1

Revitalisering Stadhuis

379

379

0

Totaal 2018

4.556

4.190

7.174

1.572

0

Deelpr.

Intensiveringen voor 2019

Oorspronkelijk
 bedrag (I)

Oorspronkelijk
 bedrag (S)

Besteed 

Vrijval

Reserve EB

01.1

Subsidie- en uitvoeringskosten SW

785

785

0

01.1

Terugloop omzet detachering SW

100

100

01.2

Bijzondere bijstand

1.100

1.100

0

02.4

Structurele kapitaallasten ruilmiddelen

1.800

1.800

0

03.1

School Meerstad

394

394

03.1

MFA de Wijert

140

140

04.1

VSD, programmakosten

-600

-600

0

04.2

Tekort sociaal domein

2.161

2.161

0

04.2

Aanvullen reserve Sociaal Domein

500

500

0

04.2

Campusdiep

60

60

0

04.2

Wmo/BW/Jeugd

6.400

6.400

0

04.2

Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

300

300

0

05.1

Schoonmaak sport accommodaties

132

132

0

06.1

Onderhoud Martiniplaza

1.495

1.495

0

06.1

Interne verzelfstandiging OPSB

75

30

45

06.1

Verzelfstandiging CBK

326

326

0

07.6

Alternatief vervoer binnenstad

125

125

0

08.7

Uitvoering taken omgevingslawaai

50

50

0

09.1

Groot onderhoud en vervangingen

358

358

0

09.1

Groot onderhoud en vervangingen

611

611

0

09.1

Gladheid gele stenen  binnenstad (opruwen)

148

21

127

10.4

Veiligheidsregio

978

978

0

11.1

Frictiekosten Noordelijke Belastingkantoor

160

160

0

12.1

Weglekeffect bezuining Outsourcing ICT

731

731

0

12.1

Weglekeffect bezuiningen op organisatie

1.090

1.090

0

12.1

Aanvulling weerstandsvermogen

1.789

1.789

0

12.2

Gebiedsgericht werken

1.500

1.500

0

12.2

Bijdrage integraal gebiedsgericht werken

850

850

0

14.1

Outsourcing ICT

2.661

2.661

0

14.1

Revitalisering Stadhuis

379

0

0

379

14.1

Effecten knelpunten op SSC

301

301

0

01.1

Basisbaan

250

18

232

01.1

Sociaal ondernemen

50

50

0

01.2

Bijzondere bijstand/Bewindvoering

1.200

424

776

01.2

Individuele inkomenstoeslag

270

270

0

01.2

Vorming GBI

250

250

02.3

Werklocaties

300

123

177

04.1

Subsidies beheer en accommodaties

20

20

0

04.2

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

12.287

12.287

0

04.2

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

400

400

0

04.2

Aanpak multiproblematiek (frictiekosten)

500

100

0

400

04.2

Afschaffen algemene voorz huish hulp (frictiekosten)

660

115

50

495

04.2

Aanpak problematische doelgroepen

168

51

117

04.2

Frictiekosten WIJ

375

141

234

04.2

Innovatiemiddelen Wmo

300

216

84

04.2

Huisvesting WIJ

450

450

0

05.1

Co-investeringsfonds Sport

75

75

0

05.1

Co-investeringsfonds Sport

175

175

0

05.2

Bewegingsonderwijs

150

150

06.1

Beheer en onderhoud Synagoge

33

33

06.1

Cultuurpas en marketing

25

25

06.1

Broedplaatsen en ateliers

132

132

06.1

Subsidies en bijdragen instellingen

108

108

07.1

Fietsenstalling V&D

2.000

200

1.800

07.1

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

300

194

106

07.6

Terugdringen autoverkeer, fiets en OV

225

225

08.2

Uitvoeren woonvisie SIF

175

47

128

08.4

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

2.000

1.948

52

08.4

Energie

1.760

1.282

478

08.4

Energie

100

100

0

08.7

Implementatie omgevingswet

837

311

526

09.1

Beheer en onderhoud groen

488

488

0

09.1

Stadsbeheer proef

125

125

09.1

Voetgangers

100

100

09.1

Leefomgeving

300

143

157

10.1

Capaciteit Toezicht en handhaving

200

200

0

10.3

Uitbreiding taken VTH

40

40

0

11.1

Digitale dienstverlening

550

285

265

12.1

Terugdraaien verlaging intensiveringsmiddelen

1.000

1.000

0

12.1

Bezuiniging dekkingsgraad tarieven cultuur

125

125

0

12.1

Uitbreiding college en ondersteuning

251

251

0

12.2

Gebiedsgericht werken

300

191

109

12.2

Gebiedsgericht werken

1.257

650

607

12.2

Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer

1.075

1.075

0

13.1

Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer

1.350

1.344

6

14.1

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

280

130

150

14.1

Toezicht en handhaving, overhead

60

60

0

14.1

Uitbreiding college en ondersteuning

549

549

0

14.1

Frictiekosten

2.276

2.276

0

14.1

Digitalisering archiefbestanden

140

140

0

14.1

Transitie DIV

282

282

0

14.1

Moderne ICT groei

1.100

1.100

0

14.1

Binnenstadonderhoud vastgoed

200

200

0

14.1

Reorganisatieplan vastgoed

370

370

0

14.1

Huur Oosterboog

125

125

0

14.1

Huur I&A

55

55

0

Totaal 2019

53.662

11.410

55.790

8.008

1.274

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48