Jaarrekening 2019

Reserves

Naam reserve
(bedragen x 1.000 euro)

Saldo
01-01-2019

Resultaat vorig jaar*

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2019

Algemene Egalisatiereserve

37.149

20.255

9.604

37.976

29.031

Aandelen Essent NV

1.345

1.345

Actualisering Bestemmingsplan

12

12

Afkoopsom onderhoud fietspad

449

449

Afkoopsommen erfpacht

12.627

12.627

Begraafplaatsen

0

28

28

Bijdrage MFA de Wijert

400

400

Bijdrageregeling dorpshuizen

20

20

Bodemsanering

4.906

-221

3.925

3.325

5.285

Bovenwijkse infrastructuur

1.986

1.986

BSV Paddepoel

11

8

3

Budgetoverheveling

30

-30

0

Cofinancieringinvesteringfonds

228

609

1.064

100

1.801

De Lessenaar Ten Post

24

24

Duurzaamheid Scholen

399

399

Eemskanaalzone

8.034

161

161

8.356

Egalisatiereserve Instellingen

787

7.823

6.616

1.994

Egalisatiereserve VSD

500

-500

500

375

125

ESF

1.880

400

1.480

Esserberg

193

11

182

Exploitatierisico Forum

2.321

2.321

Extra Beleid

962

596

1.274

2.832

Flankerend beleid

2.408

-528

1.880

0

Fonds Economische Ontwikkeling

100

50

50

Forum garage

5.600

600

6.200

Gebruiksovereenkomst voetbalverenigingen

57

57

Geluidreducerend asfalt

300

75

225

Gresco

0

12

12

GrESCo aanpak 24 gebouwen

125

125

Grondbank

4.273

4.273

Grondzaken

28.312

8.146

108

31.455

5.111

Groninger Monumentenfonds

932

932

Hergebruik grond

778

778

Kapitaallasten Kindcentrum

1.062

399

1.460

Kunst op straat

521

258

263

Kunstvoorraad CBK

1.647

1.647

Martiniplaza BV

3.916

3.916

Meerweg

19

-19

0

Nieuw Raadhuis Haren

1.537

147

126

1.558

Nieuwbouw VMBO

1.429

238

1.191

Onderhoud en vastgoed

0

37

37

Onderwijshuisvesting

1.607

679

10

1.203

1.093

Openbaar Gebied

44

20

24

Organisatieontwikkeling

231

-231

0

Parkeren

4.114

1.664

1.888

7.666

Quintusschool

293

13

21

285

Realisering Speelvoorzieningen

89

89

Recreatiegebied Kardinge

535

535

Regio Specifiek Pakket ZZL

9.400

9.400

Regionale Energie Strategie

0

844

844

Reserve Bouwleges

40

40

80

Reserve Kapitaallasten (BK)

36.500

3.586

5.653

9.753

35.986

SIF

35.568

5.442

12.527

28.483

Ten Boer

637

-637

0

Vastgoed verkoopopbrengsten tbv bezuinigingen

0

0

WarmteStad

60

60

WWB inkomensdeel

13

13

Zernike College

6.068

1.426

862

6.631

Zorguitgaven WMO 18+ en jeugd

77

75

2

Totaal

222.554

39.011

35.515

107.353

189.726

*De kolom resultaatsbestemming betreft het jaarrekening resultaat 2018 van de voormalige gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer (39,175 miljoen euro) zoals vastgesteld door de raad op 10 juli 2019, verminderd met het harmonisatie effect van de openingsbalans (164 duizend euro).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48