Overzichten

4. Begrotingsoverschrijdingen

Deelprogramma

Actuele begroting lasten

Rekening lasten

Over-
schrijding

Soort  over-
rschrijding

 Toelichting naar oorzaak en achtergronden bij overschrijdingen > 500 duizend euro
 

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

197.230

197.946

-716

2

De overschrijding van de lasten wordt grotendeels veroorzaakt door een nadeel op uitkeringen die onder BUIG vallen (N 3,0 miljoen euro). Dit betreft hogere uitgaven voor WWB, IOAW en IOAZ. Het aandeel van de gemeente Groningen in de landelijke uitgaven voor deze regelingen stijgt, terwijl begroot was dat het aandeel in de landelijke uitgaven zou verminderen. Dit gelet op de ontwikkeling in de afgelopen jaren en gelet op de extra genomen maatregelen. Daarnaast zijn de uitgaven voor loonkostensubsidies hoger dan begroot.

02.1 Groningen Kennisstad

2.708

2.864

-156

nvt < 500 duizend euro

07.3 Auto

416

800

-384

nvt < 500 duizend euro

08.3 Wonen en zorg

31

1.149

-1.118

4

Tussen 2012 en 2015 zijn bij de registratie van leningen, verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, rapportages verkeerd geïnterpreteerd. Door een andere registratie- en verslaggevingsmethode is dit aan het licht gekomen. Bij de rekening 2019 leidt dit aan de lastenkant tot een incidenteel nadeel van 1,118 miljoen euro.

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

0

31

-31

nvt < 500 duizend euro

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

1.171

1.311

-140

nvt < 500 duizend euro

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

35.345

35.775

-430

nvt < 500 duizend euro

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

5.556

5.594

-38

nvt < 500 duizend euro

10.4 Fysieke veiligheid

18.470

18.550

-80

nvt < 500 duizend euro

11.1 Publieke dienstverlening

14.629

14.710

-81

nvt < 500 duizend euro

11.2 Communicatie met de burger

88

145

-57

nvt < 500 duizend euro

*Indeling begrotingsoverschrijdingen (BBV kadernota rechtmatigheid):

2   Kostenoverschrijding die wordt gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.

4.    Kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid, maar die ten onrechte niet tijdig is gesignaleerd

Kredietoverschrijdingen staan toegelicht in hoofdstuk 4 Investeringen

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48