Jaarrekening 2019

Hervormingen

In deze rekening beperken wij ons tot de openstaande opgave voor 2019, aangevuld met hervormingen en taakstellingen die nog niet structureel zijn ingevuld. Wij maken daarbij onderscheid in bezuinigingen organisatie, hervormingen coalitieakkoord en overige bezuinigingen en taakstellingen.

Afwijkingen
(bedragen x 1000 euro)

Opgave
2019

Realisatie
2019

Afwijking

Afwijking
t.o.v. VGR2

Bezuinigingen op de organisatie

                6.001

3.761

-2.240

887

Hervormingen coalitieakkoord

47.226

47.226

0

0

Overige bezuinigingen en taakstellingen

                4.319

4.187

-132

                  -95

Totaal

             57.546

55.174

-2.372

792

Bezuinigingen op de organisatie (N 2,24 miljoen euro)
Voor de bezuinigingsmaatregelen op de organisatie hebben wij in 2019 een nadeel geboekt van 2,24 miljoen euro. Dit nadeel is inclusief een forse krimpopgave van het Shared Service Center (SSC). De organisatieontwikkeling binnen het SSC is in volle gang, met als doel om een efficiëntere en slagvaardigere organisatie te worden. Er lopen diverse trajecten zoals: outsourcing ICT, realisatie Business Case DIV, verbeteren financiële- en HRM- managementinformatie, e-HRM, vernieuwing Communicatie, doorontwikkeling Financiën, vereenvoudiging financiële administratie en e-facturatie. Aan de organisatieontwikkeling is een bezuiniging gekoppeld die deels is gerealiseerd. Het nadeel voor de SSC-directies bedraagt 1,261 miljoen euro. De nadelen bij de overige directies bedragen opgeteld 979 duizend euro.
Ten opzichte van Voortgangsrapportage 2019-II is het nadeel 887 duizend euro lager. We hebben het tekort kunnen reduceren door lagere loonkosten, hogere baten op projectinzet en voordelen op diverse exploitatiebudgetten.

Hervormingen coalitieakkoord
De hervormingen uit het coalitieakkoord bedragen 47,2 miljoen euro. Deze zijn in 2019 gerealiseerd. De belangrijkste posten daarbinnen zijn:

  • Verhogen OZB van 4,3 miljoen;
  • Dekking uit weerstandsvermogen van 27,4 miljoen;
  • Inzet rekeningresultaat 2018 van 4,4 miljoen;
  • Ruilmiddelen (incidenteel voor structureel) van 9,9 miljoen.

Het grootste deel van de hervormingen is technisch en daarmee in de begroting al gerealiseerd.

Overige bezuinigingen en taakstellingen (N 132 duizend euro)
Dit resultaat wordt onder meer verklaard door de nog niet volledig gerealiseerde bezuiniging op vastgoed.

Verantwoording op de programma’s
Het nadeel komt bij de volgende programma’s tot uitdrukking.

Programma (bedragen x1000 euro)

 Resultaat

11 Dienstverlening

-127

12 College, raad en gebiedsgericht werken

-217

14 Overhead en ondersteuning organisatie

-2.028

Totaal

-2.372

Knelpunt begroting 2020
Een aantal nog openstaande oude taakstellingen op de organisatie zijn niet realiseerbaar. Deze taakstellingen zijn afkomstig uit eerdere bezuinigingsrondes om de begroting sluitend te krijgen. Het grootste gedeelte hiervan is gerealiseerd en/of wordt nog realiseerbaar geacht. Een deel beschouwen we als niet realiseerbaar. In 2020 bedraagt dit 2,2 miljoen euro aflopend tot 468 duizend euro in 2022. In de begroting 2020 zijn hiervoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48