Jaarrekening 2019

Investeringen

In 2019 is, exclusief grondexploitaties, voor 114,7 miljoen euro geïnvesteerd. Hier gaan wij nader in op die investeringen in relatie tot de daarvoor beschikbaar gestelde kredieten. De basis hiervoor is bijlage 4 overzicht Investeringen. De investeringen in grondexploitaties worden in staat P van de rekening toegelicht.

Bij de restant kredieten oude jaren heeft een correctie plaatsgevonden van 36,4 miljoen euro. Hierin zit 31,5 miljoen euro aan presentatie technische correcties. In 2018 waren 2 kredieten opgenomen in het overzicht die zowel uit GREX als MVA kredieten bestonden, dit hebben we in 2019 in het overzicht gesplitst. Het gaat om Grote Markt (-/- 25 miljoen euro) Zernikelaan (+ 1miljoen euro). In de investeringsstaat 2018 heeft een saldering plaatsgevonden van de uitgaven en bijdragen van een project waardoor deze niet in mindering is gebracht op het krediet. Dit is alsnog aangepast op project Basisscope ARZ prijspeil 2017( -/- 7,5 miljoen euro).

De overige correcties bestaan uit een drietal kredieten die niet goed in het overzicht investeringen stonden (Netwerkanalyse HOV-maatregelen Groningen-Assen -/- 4,634 miljoen euro;  SPRZ Openbaar Vervoer stationsgebied -/- 0,990 miljoen euro en HOV -as west Paterswoldseweg 0,167 miljoen euro). Daarnaast waren er nog  2 kredieten die al wel beschikbaar waren gesteld in 2018 maar nog niet opgenomen in het overzicht (Verbouwing Radesingel ( 0,5 miljoen euro) en Villa B (0,075 miljoen euro).

Ten slotte hebben er nog een drietal verschuivingen plaatsgevonden op de investeringen dit heeft echter geen effect op het saldo ( Netwerkanalyse auto/fiets Groningen-Assen (-0,252 miljoen euro); Netwerkanalyse HOV Groningen-Assen(-0,248 miljoen euro) en Zernikelaan (0,5 miljoen euro)

Samenvattend:

Correctie restantkrediet begin 2019
(Bedragen x 1 miljoen euro)

Eindstand jaarrekening 2018 Groningen

386,559

Eindstand jaarrekening 2018 Haren

15,446

Eindstand jaarrekening 2018 Ten boer

14,799

Netwerkanalyse HOV-maatregelen Groningen-Assen

-4,634

SPRZ Openbaar Vervoer stationsgebied

-0,990

HOV -as west Paterwoldseweg

0,167

presentatie technische weergave  uitnutting

-7,510

splitsen van GREX en MVA krediet

-24,016

Verbouwing Radesingel

0,500

Nieuwbouw Villa B

0,075

Nieuw begin stand 1-1-2019

380.396

Overzicht 4 Investeringen kan als volgt worden samengevat:

Bedragen x 1 miljoen euro

Beschikbare kredieten:

Restantkredieten oude jaren

380,4

In 2019 nieuw gevoteerde kredieten

76,4

Totaal beschikbaar aan kredieten

456,8

Investeringen in 2019 (-/-)

117,7

Saldo van afgesloten kredieten (-/-)

6,8

Restantkredieten over naar 2020

332,3

Begin 2019 stond voor 380,4miljoen euro aan kredieten open uit voorgaande jaren. In 2019 stelde de raad voor 76,4 miljoen euro aan nieuwe kredieten beschikbaar. In totaal was daardoor in 2019 voor 456,8 miljoen euro aan investeringskredieten beschikbaar. Met deze kredieten is in 2019 voor 117,7 miljoen euro aan investeringen verricht. Bij in 2019 afgesloten kredieten is per saldo voor 6,8 miljoen euro aan onderschrijdingen geweest. Als uitkomst staat daardoor eind 2019 nog voor 332,3 miljoen euro aan kredieten open die overgaan naar 2020 om in 2020 of latere jaren afgewikkeld te worden. Dit beeld wordt hieronder verder toegelicht.

Openstaande kredieten begin 2019
Begin 2019 stond voor 380,4miljoen euro aan kredieten open uit 2018 of oudere jaren. Het betreft onder andere:

 • 52,9 miljoen euro Grote Markt;
 • 32,3 miljoen euro Basisscope ARZ;
 • 29,4 miljoenen euro Groningen Spoorzone Fiets;
 • 19,17 miljoen euro Eemskanaalzone;
 • 15,8 miljoen euro Sanering riolering 2014-2018.

Nieuwe kredieten
In 2019 voteerde de raad, exclusief grondexploitaties, voor 76,4 miljoen euro aan nieuwe kredieten. Het betreft onder andere:

 • 14,3 miljoen euro Revitalisering Stadhuis;
 • 8,4 miljoen euro Tunnel/plein Stationsgebied Haren;
 • 4,5 miljoen euro uitvoeringsprogramma wijkvernieuwing;
 • 3,5 miljoen euro aanvullend krediet Grote Markt;
 • 3,5 miljoen euro fietsroute spoorlijn Groningen – Sauwerd.

Investeringen.
Met al deze kredieten is in 2019 voor 114,7miljoen euro geïnvesteerd. Het betreft onder andere volgende projecten:

 • 19,2 miljoen euro voor Grote Markt;
 • 18,4 miljoen euro Ondertunneling Paterswoldseweg ;
 • 7,6 miljoen euro Sanering riolering;
 • 5,8 miljoen euro voor Spoorzone fiets;
 • 4,7 miljoen euro voor Basisscope AR.

Restantkredieten, over te boeken naar 2020
Investeringsprojecten strekken zich vaak over langere perioden uit en kredieten kennen daardoor vaak een looptijd van meerdere jaren. Om een beeld te geven van de looptijden van kredieten wordt in het Overzicht Investeringen ook de tijdsplanning van het krediet vermeld. Dat is het jaar waarin het krediet is toegekend tot en met het verwachte jaar van de financiële afwikkeling. Te zien valt dat sommige kredieten looptijden hebben van wel acht tot tien jaar. Gedurende die jaren blijven kredieten dus openstaan. Verder is het zo dat het overgrote deel van de in enig jaar (nieuw) verstrekte kredieten pas in de loop van dat jaar beschikbaar wordt gesteld. Zelfs tot in december worden door uw raad kredieten gevoteerd. Van de door de raad in enig jaar gevoteerde kredieten gaat dan ook meestal het overgrote deel als restantkrediet over naar het volgende jaar. Eind 2019 stond 335,2 miljoen euro aan restantkredieten open.

Het betreft onder andere de volgende projecten:

 • 37,2 miljoen euro Grote Markt;
 • 27,7 miljoen euro Basisscope ARZ
 • 23,1 miljoen euro voor Groningen Spoorzone Fiets;
 • 18,3 miljoen euro Eemskanaalzone;
 • 14,4 miljoen euro Revitalisering Stadhuis

Kredietoverschrijdingen
Eind 2019 is er sprake van een vijftal kredietoverschrijdingen:

 • 30km maatregelen Emmalaan (20 duizend euro) conform verordening 2019 artikel 10 geen aanvullende kredietaanvraag in procedure;
 • Maatregelen Atoomweg-Hoendiep (2 duizend euro) ) conform verordening 2019 artikel 10 geen aanvullende kredietaanvraag in procedure;
 • Verkenning Station Hoogkerk (1 duizend euro) ) conform verordening 2019 artikel 10 geen aanvullende kredietaanvraag in procedure;
 • UT Delfiaweg Hoogkerk (29 duizend euro) hiervoor is een kredietaanvraag in procedure en wordt in maart in de raad behandeld.;
 • Ondertunneling Paterswoldseweg (6.163 duizend euro) hiervoor is een aanvullend kredietaanvraag in procedure en wordt in april in de raad behandeld.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48