Paragrafen

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de uitvoering van onze taken worden we geconfronteerd met risico’s en ontwikkelingen die financiële gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de gemeente is door de risico’s van de gemeente af te zetten tegen de mogelijkheden die een gemeente heeft om de risico’s op te kunnen vangen. In de begroting 2020 en de rekening 2018 hebben we al geconstateerd dat de financiële positie van de gemeente onder druk staat en het noodzakelijk is deze de komende jaren te versterken.
Dat het coronavirus een significant effect op de gemeentelijke financiën zal hebben, is duidelijk. Naast de gevolgen die we nu al kunnen zien, zullen de gevolgen van een wereldwijde recessie ons gaan raken. Op dit moment is geen duidelijk beeld te geven van het totale effect voor 2020 en latere jaren. Vandaar dat we het risico effecten Corona virus vooralsnog op pm zetten.Ter versterking van het weerstandsvermogen stellen we voor om 1,8 miljoen euro van het resultaat 2019 te bestemmen voor het verwachte tekort BUIG 2020. Bij de bepaling van het risico BUIG 2020 is hier rekening mee gehouden. Daarnaast stellen voor om het resterend besteedbaar resultaat ad 2,654 miljoen euro toe te voegen aan de Algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Beide voorstellen zijn verwerkt in het weerstandsvermogen.

Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen kijken we naar de verhouding tussen risico en beschikbaar weerstandsvermogen, naar de omvang van de reserves naar de ontwikkeling van de financiële kengetallen. Met name het lage aandeel van de reserves en de lage solvabiliteit maken duidelijk dat een versterking van de reserves nodig is. De omvang van de reserves is belangrijk omdat deze direct te gelde zijn te maken in het geval zich risico’s voordoen.

Voor 2020 en verder zien we een toename van de risico’s op verschillende fronten. De risico’s in het sociaal domein nemen toe, er moet meer worden bezuinigd, we gaan scherper ramen en we staan aan de vooravond van nieuwe gebiedsontwikkelingen zoals op het Suikerfabriek terrein en de Eemskanaalzone. Al met al nog meer reden om de financiële positie en met name het aandeel reserves in het weerstandsvermogen te versterken. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.

De gemeente Groningen heeft gekozen om de omvang van en de achtergronden in de risico's en het beschikbare weerstandsvermogen voor meerdere begrotingsjaren (vier jaren) te bezien. Dit wordt dynamisch weerstandsvermogen genoemd. Deze keuze is vastgelegd in de kadernota weerstandsvermogen van de gemeente Groningen (raadsbesluit 22 april 2020).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48