Paragrafen

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Haren

Dorpen
Haren, Glimmen, Noordlaren, Onnen. Het gebiedsteam Haren is op 1 januari 2019 gestart. Het Toegangsteam, CJG en een deel van Torion zijn onderdeel geworden van de WIJ-organisatie: WIJ Haren is aan het Raadhuisplein te vinden.

Wat wilden we bereiken?

  • Ontwikkeling van een gebiedsgerichte werkwijze in Haren, met de oprichting van een gebiedsteam en een WIJ-team;
  • Behouden van goede dienstverlening in Haren, Glimmen, Noordlaren en Onnen en de omliggende gebieden;
  • Met het Dorpswethoudersbudget ondersteunen van initiatieven van bewoners;
  • Actualiseren bestaande dorpsvisies;
  • Ontwikkelen van een integraal gebiedsprogramma voor Haren, in samenwerking met de stedelijke programma’s.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Kennismaking gebied Haren

De gemeentelijk herindeling wordt door de inwoners van de voormalig gemeente Haren ervaren als een vergroting van de afstand tot de gemeente en het gemeentebestuur. Ook voor het gemeentelijk apparaat Groningen vraagt de herindeling en het gebiedsgericht werken een enorme omslag. Om deze reden zijn in 2019 ontmoeten, kennismaken en kennis uitwisselen speerpunten voor het gebiedsteam geweest. In dit kader hebben collegeleden en ambtenaren tal van werkbezoeken afgelegd en is er breed kennisgemaakt met inwoners, organisaties en initiatieven in het gebied. Het gebiedsteam heeft vooral ingezet op het bij elkaar brengen van inwoners en de bestuurlijk - en ambtelijke organisatie van de gemeente. Hiervoor heeft het team gewerkt aan zichtbaarheid. Zowel in de richting van de bewoners als naar de gemeentelijke organisatie over wat er leeft en speelt bij inwoners van Haren.
 
WIJ Haren
Het Toegangsteam Haren, het CJG en een deel van Torion zijn per 1 januari 2019 als WIJ Haren onderdeel geworden van de Groningse WIJ organisatie, maar geeft nu nog geen uitvoering aan de algemene opdracht van WIJ Groningen. Op basis van het bestuursakkoord heeft ze de werkwijze van het Toegangsteam Haren doorgezet. Het CJG is op een separate locatie gehuisvest. Torion bleef conform het bestuursakkoord een zelfstandige organisatie en is per 1 januari 2020, naast MJD en Trias onderdeel van welzijnsorganisatie Vlechter. WIJ Haren en Torion hebben afspraken gemaakt over de samenwerking binnen het gebied Haren.

Ondersteunen dorpsinitiatieven
We zien dat het gebied Haren bruist van ideeën en energie. Met het dorpswethoudersbudget zijn diverse initiatieven mogelijk gemaakt. Zoals bijvoorbeeld de vervanging van de betonnen verkeersblokken door bloembakken aan de Dorpsweg in Onnen. Op initiatief van en door bewoners zijn diverse speelplekken aangepast en opgeknapt, waaronder die aan de Multatuliweg en Draviksweg. Daarnaast zijn initiatieven als de straatspeeldag,  het inloopcafé voor mensen met een smalle beurs, de gedenkplaat voor twee Joodse jongens in de Tuindorpschool en diverse concerten mogelijk gemaakt. Het gebiedsteam heeft bijgedragen aan ontwikkelingen als de centrumvisie Haren, de educatieve functie de Mikkelhorst, de jaarlijkse Beachweek op het Raadhuisplein, en het aansluiten van het gebied Haren op het fietsknooppunten netwerk van het Routebureau Groningen, waarmee de hele gemeente Groningen nu is aangesloten op het wandel- en fietsnetwerk.

Dorpsvisies en samenwerking dorpen, wijken en gemeente
De dorpen Noordlaren en Glimmen hebben in 2019 een dorpsvisie gepresenteerd. Het dorp Onnen is gestart met een verkenning. In 2020 zullen we gezamenlijk alle kennis en informatie uitwerken. Dit doen we door met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over de ideeën en wensen die zij hebben ten aanzien van hun woon-, werk- en leefomgeving. Met als doel te komen tot een concrete invulling van een integraal meerjarig gebiedsprogramma voor de vier dorpen.  

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2019

Realisatie
2019

Resultaat/
 reserve

Dorpswethoudersbudget

150

103

47

Totaalbudget haren

150

103

47

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48