Paragrafen

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Centrum

Wijken en buurten
Binnenstad, Binnenstad-Oost, A-Kwartier, Binnenstad-West, Hortusbuurt, Ebbingekwartier, Universitair Medisch Centrum Groningen, Hoofdstation en omgeving. De sociale voorzieningen van WIJ-Groningen zijn georganiseerd in WIJ Schilderswijk/Centrum.

Wat wilden we bereiken?

  • Uitvoeren van de binnenstadvisie ‘Bestemming Binnenstad’. Een toelichting daarvan vindt u op www.ruimtevoorjou.groningen.nl ;
  • De overlast van de geparkeerde fiets aanpakken door onder andere inzet van fietsstewards;
  • Terugdringen van overlast, het vergroten van veiligheid en het handhaven van de openbare orde, waarbij veilig uitgaan een speerpunt blijft;
  • Sociale samenhang vergroten middels initiatieven van bewoners, ondersteund door WIJ Schilderswijk/Centrum;
  • Uitvoeren van de toekomstvisie A-kwartier in de Turftorenstraat, Kromme Elleboog en Akerkstraat;
  • Met het Wijkwethoudersbudget aansluiten bij initiatieven en kansen uit de wijken, passend bij de opgave in de wijk en het gebiedsprogramma.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Bestemming Binnenstad: verbeteren verblijf- en woonklimaat Binnenstad
Het verbeteren van het verblijfsklimaat voor de voetganger en fietser is één van de speerpunten in Bestemming Binnenstad (vastgesteld in 2016). In 2019 is gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van verschillende projecten. Zo is het ontwerp voor de herinrichting van het pleintje bij de Akerk klaar, is de planologische procedure voor de Kattenbrug in volle gang, is de aanpak van de Sint Jansstraat en Sint Jansbrug opgepakt en zijn letterlijk vele meters gemaakt met de vervanging van de gele stenen in de binnenstad. Ook is in 2019 het Forum Groningen geopend, met daarbij veel extra capaciteit voor fietsparkeren. Overlast door geparkeerde fietsen blijft de aandacht vragen. Zo vinden er in de Brugstraat verschillende pilots plaats om deze overlast te verminderen. Dit krijgt in 2020 een vervolg, net als veel andere projecten, waarbij met name de aanpak van de Grote Markt volop in de aandacht zal staan.  

Economische agenda: samenwerking en invulling G-kwadraat en evenementen

Ondernemers in de binnenstad zijn goed georganiseerd. Ze maken straten sfeervol en herkenbaar, zetten zich in voor de uitwerking van de Binnenstadsvisie en werken onderling goed samen. Hierdoor loopt de samenwerking met de gemeente over het algemeen soepel. In het Binnenstadsmanagement overleg werken we samen met de GCC, KHN, CVAH, Marketing Groningen en politie voor een goede afstemming. We ondersteunden in 2019 de Groningen City Club en verschillende winkelstraten met uiteenlopende vragen en projecten over onder andere vergroening, herinrichting, uitstraling en events. We hebben verschillende projecten gefaciliteerd, zie ook deelprogramma Aantrekkelijke stad. Daarnaast is een nieuwe Economische agenda 2020-2022 eind 2019 aan de raad gepresenteerd, zie programma Economie en werkgelegenheid.

Toekomstvisie A-kwartier: uitvoeringsprogramma
In 2016 is de toekomstvisie voor het A-kwartier vastgesteld en is gestart met het transformeren van het gebied. In 2018 heeft de gemeenteraad een leegstandsverordening vastgesteld voor deze straten. Daarmee kan de gemeente ingrijpen als de leegstand te lang duurt. Met de toepassing van deze regeling is in 2019 gestart. Voor de Visserstraat en De Laan is een definitief ontwerp gemaakt. De Visserstraat is in het najaar van 2019 ingericht en in De Laan wordt momenteel hard gewerkt aan de herinrichting. Samen met de RUG en de woningcorporaties is gewerkt aan een plan om De Laan groener te maken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de zomer 2020 afgerond. Met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte zal de aandacht zich verschuiven naar de Turftorenstraat, de Kromme Elleboog en de Akerkstraat. In samenwerking met de buurt is reeds een voorlopig ontwerp opgesteld met varianten hierop. Het komende half jaar wordt e.e.a. verder uitgewerkt en volgt een besluitvormingstraject. De realisatie is gepland in het najaar van 2020 en de eerste helft van 2021.

Uitvoeren stadsdeelbeheerprogramma Centrum
De vervanging van de gele steentjes door een minder gladde variant is onderdeel van het groot-onderhoudsprogramma. Hierbij volgen we de nutsbedrijven bij de vervanging van kabels en leidingen. Hierdoor kunnen we efficiënter werken. Dit zal nog een aantal jaren doorgaan, gekoppeld aan de planning van de nutsbedrijven. Door de grote hoeveelheid werkzaamheden en de toegenomen drukte in de Binnenstad is het wel lastiger geworden om de werkzaamheden met betrekking tot het dagelijks onderhoud op een efficiënte en effectieve wijze uit te voeren.

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2019

Realisatie
2019

Resultaat/
reserve

Toekomstvisie A-kwartier

400

400

0

Wijkwethoudersbudget

200

79

121

Totaalbudget Centrum

600

479

121

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48