Paragrafen

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

West

Wijken
Hoogkerk, Gravenburg, Leegkerk, Reitdiep, Dorkwerd, De Held, Buitenhof, Vinkhuizen, Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk. In het gebied opereren drie WIJ-teams: WIJ Hoogkerk, WIJ Vinkhuizen en WIJ Selwerd.

Wat wilden we bereiken?

  • Uitvoering, doorontwikkeling en monitoring van Wijkvernieuwing Selwerd;
  • Uitbouwen van Wijkbedrijf Selwerd als projectbureau voor de wijk en de wijkvernieuwing;
  • Faciliteren initiatieven Co-creatie Paddepoel;
  • Starten met gebiedsontwikkeling rondom Winkelcentrum Paddepoel;
  • Doorontwikkeling zelfbeheer Tuinwijk;
  • De Aanpak Westelijke Ringweg als katalysator gebruiken om sociaaleconomische en veiligheidsvraagstukken in Vinkhuizen aan te pakken;
  • De wijkverantwoordelijkheid in Reitdiep, De Held, Buitenhof en Gravenburg verder uitbouwen;
  • Onderzoek naar uitbreiding van functies Vensterschool Hoogkerk.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wijkvernieuwing Selwerd
Selwerd staat als eerste wijk van de wijkvernieuwingswijken aan de vooravond van zichtbare fysieke ingrepen. We hebben afgelopen jaar samen met Warmtestad het tracé vastgesteld voor de aanleg van het warmtenet. Verschillende woningen in Selwerd worden daar de komende jaren op aangesloten. In december zijn de gemeente en Warmtestad gestart met de bewonersavonden langs het tracé. Langs dat tracé zal ook de openbare ruimte opnieuw ingericht worden. Daarvoor hebben we een zogenaamde toolkit opgesteld. Deze gebruiken we om een afweging te maken tussen meerdere maatschappelijke doelen in het publieke domein: klimaatbestendigheid, duurzaamheid, meer groen, meer beweging, anders parkeren, minder brandstof gedreven verkeer. Ook de woningcorporaties zijn druk geweest met de voorbereiding van de herontwikkeling van vier bouwblokken langs de Eikenlaan (Nijestee) en in het noordoostelijk deel van de wijk (Huismeesters). In het verlengde van Warmtestad zijn de woningcorporaties met Warmtestad en de gemeente druk doende geweest de woningvoorraad te verduurzamen. Binnen de wijkvernieuwing vinden ook diverse kleine leefbaarheidsprojecten plaats. Onder de noemer Dreamteam zijn een tiental bewoners naar werk gebracht. Vrijdag heeft een cultureel programma samen met bewoners vormgegeven.  

Wijkbedrijf Selwerd
Het Wijkbedrijf vormt inmiddels een vaste waarde in de wijk en in de organisatie van de wijkvernieuwing. Zij vormen een belangrijk tussengebied tussen overheid en samenleving. Er ontstaan functies die symboliseren dat ‘het publieke belang’ niet alleen door de overheid kan worden georganiseerd. Zo kennen we in Selwerd nu de functie van buurtregisseur die vanuit het wijkbedrijf opereert. Daarin vormt hij een schakel tussen gemeente, buurt en wijkplatform maar ook een bruggenhoofd naar partijen als de corporaties en de gemeente. Van belangrijke waarde voor de wijk en haar bewoners is het in samenwerking met corporatie Lefier, wijkbedrijf en gemeente geopende wijkrestaurant de Duindoorn in de gerenoveerde studentenflat. Vanuit het wijkbedrijf zijn inmiddels circa 60 initiatieven gestart die de wijk verfraaien en verbeteren. Ze helpen wijkbewoners en andere deelnemers om stappen te zetten in hun (arbeids-)leven en daarmee aan het welbevinden van de wijk en haar bewoners bijdragen.

Bewonersbeheer Tuinwijk
In Tuinwijk is op bescheiden schaal het bewonersbeheer georganiseerd: zwerfvuil, (hulp bij) onderhoud van tuinen en openbaar groen, en vrijwilligerswerk en activiteiten in buurtcentrum het Tuinpad.

Centrumzone Paddepoel/Co-creatie Paddepoel
In de zomer van 2019 is met alle betrokken partijen een stedenbouwkundige geselecteerd om een Masterplan voor het gebied rondom het Kloppend Hart Paddepoel te maken. Dit op uitnodiging van Co-creatie Paddepoel. In dit masterplan staan ontmoeting, multifunctionaliteit en ruimtelijke kwaliteit centraal. Daarnaast heeft de voorgenomen aanleg van een warmtetracé door de Plutolaan geleid tot een snel proces om ook een uitvoeringsplan te maken met daarin klimaatadaptatie, herinrichting en een stevige bewonersinvloed. Het plan heeft hierdoor belangrijke medefinanciering vanuit het rijk ontvangen. Co-creatie is hiermee de werkwijze waarmee we in deze wijk belangrijke nieuwe resultaten blijven boeken.

Vinkhuizen laat niet los
Dit programma vormt een belangrijke basis voor de inzet van het WIJ-team en het sociaal domein van de gemeente. We hebben onder dit programma belangrijke wijkinitiatieven ondersteund, onder andere vanuit Backbone. Bewonersinitiatieven als de Wijktaxi en de Kiosk zijn na gedegen voorbereiding in uitvoering gekomen.

Aanpak Westelijke Ringweg
De voorbereiding van deze aanpak is in 2019 opgeschort. Op kleinere deelgebieden zijn we wel begonnen met voor de wijk belangrijke voorbereidingen zoals de borging van de functie van Backbone en SCN in het gebied.  

Wijken met een hart (Reitdiep, De Held, Buitenhof en Gravenburg)
De rol van bewoners en initiatieven in deze wijken groeit en daarmee de betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de eigen wijk en buurt. Samen met onder andere de programma’s beheer, verkeer en leefomgeving zijn door bewoners verrijkte ingrepen gedaan om de veiligheid en leefbaarheid in deze wijken te vergroten. Het gaat om projecten als vergroening en verfraaiing van een opgeheven bussluis, snelheid remmende maatregelen aan de Leegeweg en het aanleggen van een nieuw wandelpad langs de wijk Gravenburg. De wijk Buitenhof vierde haar 25-jarig bestaan en heeft samen met de bedrijvenvereniging West het park Kranenburg verfraaid en de toegankelijkheid verbeterd. In de wijk Reitdiep is in co-creatie het zogenaamde festivalterrein voorzien van een nieuw ontwerpproces waarin bewoners, gemeente en ontwikkelaar samen een plan maken dat voor alle partijen een gewenst resultaat oplevert.

Stimuleren wijkdynamiek Hoogkerk en Vensterschool
De wijk Hoogkerk vierde afgelopen jaar dat zij 50 jaar geleden deel gingen uitmaken van de gemeente Groningen en nog altijd een stevige eigen rol kunnen spelen in het beleid en uitvoering van voor de wijk belangrijke zaken. Naast onze ondersteuning van een goed bezocht wijkprogramma tijdens Let’s Gro hebben we met de wijk samengewerkt op gebied van verkeersveiligheid, verfraaiing van sleetse openbare ruimte, activiteiten, wijkfuncties en kunst en cultuur activiteiten. Er is nog geen start gemaakt met de studie naar vervanging of verbetering van de huidige Vensterschool .

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2019

Realisatie
2019

Resultaat/
 reserve

Gebiedsprogramma West

250

478

-228

Wijkwethoudersbudget

200

142

58

Totaalbudget West

450

620

-170

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48