Paragrafen

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken

Ten Boer

Dorpen
Ten Boer, Ten Post, Garmerwolde, Thesinge, Woltersum, Sint Annen, Lellens, Wittewierum en Winneweer. In het gebied is in 2018 gestart met een gebiedsteam. Het sociaal team De Deel is onderdeel geworden van de WIJ-organisatie: WIJ Ten Boer.

Wat wilden we bereiken?

  • Doorontwikkeling van een gebiedsgerichte werkwijze in Ten Boer, met de oprichting van een gebiedsteam en een WIJ-team;
  • Ontwikkelen van integrale vernieuwingsplannen voor dorpen en straten in Ten Boer, Ten Post en Woltersum, in samenwerking met bewoners en de stedelijke programma’s;
  • Actualiseren van bestaande dorpsvisies, en samenwerken met bewoners bij projecten die hieruit voortvloeien;
  • Behoud van goede dienstverlening in Ten Boer en de omliggende dorpen;
  • Stimuleren van gemeentebrede samenwerking van Dorpsbelangenverenigingen om hierdoor de last op besturen en vrijwilligers te verminderen én actieve en gezonde verenigingen te behouden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Dorpsvernieuwing en versterking

Het proces van Dorpsvernieuwing en versterking is voortvarend opgepakt door de projectorganisatie. In Ten Boer is begonnen met sloop en nieuwbouw en er zijn wisselwoningen geplaatst. In Ten Post en Woltersum lopen dorpsvernieuwingsprocessen waarbij perspectieven voor dorpen zijn vastgesteld en gaandeweg thematisch worden uitgewerkt met bewoners. Dit is een complex proces, dat bemoeilijkt wordt door het uitblijven van een definitieve agenda voor versterking en schadeafhandeling. Deze onzekerheid over de toekomst heeft grote invloed op het gesprek over op te stellen perspectieven voor de woon- en leefomgeving. Veiligheid en duidelijkheid omtrent je eigen huis gaat nu eenmaal voor op collectief vastgestelde agenda's voor de omgeving. Toch is het gelukt om in Ten Post en Woltersum een positieve beweging in te zetten.

Actuele Dorpsvisies

Mede door onze inzet op het behoud van noaberschap en sociale cohesie is er in Thesinge ruimte gevonden om de eigen dorpsvisie te actualiseren. Ook in Ten Post en Woltersum wordt gewerkt aan bijstelling van hun dorpsvisies in het kader van de Dorpsvernieuwing.

Samenwerking dorpen en gemeente
Om te voorkomen dat de dorpen in het plattelandsgebied hun herkenbaarheid verliezen en om de onderlinge samenwerking van de dorpsbelangenverenigingen te bestendigen is ingezet op een bundeling van krachten tussen de dorpen. De samenwerkende dorpen hebben de Vereniging Dorpenoverleg Ten Boer opgericht, met als doel gezamenlijk op te treden in zaken die de individuele dorpen overstijgen. Alle dorpsbelangenverenigingen van het gebied zijn hierin vertegenwoordigd. Hiermee staat nu een organisatie waar politiek en gemeente een collectief klankbord kan vinden en bewoners belangen vertegenwoordigd zien.

Jongeren ontmoetingsplaats
Een belangrijk speerpunt in Ten Boer was de vestiging van een jongeren ontmoetingsplaats (JOP). We hebben samen met alle betrokken partijen gezocht naar een geschikte locatie. Een locatie is gevonden, maar het bleek niet mogelijk te zijn met alle partijen tot consensus te komen. De vergunning voor de locatie is wel verleend en in 2020 start de realisatie.

Dorpswethoudersbudget
De kracht van noaberschap en het bloeiende verenigingsleven is een groot goed dat we koesteren en ondersteunen. Voorbeelden zijn: ondersteuning van dorpshuizen, stimulering van het onderhoud van het Ten Boerster bos door vrijwilligers, een kinder-speelweek, festiviteiten rond kerst en oud en nieuw en de door velen bezochte vuurwerkshow op nieuwjaarsdag. Op het gebied van verkeersvraagstukken is bijgedragen aan het afronden van maatregelen en verbeteren van fietspaden, aanleg van kanosteigers, parkeergelegenheden en is in Sint Annen gewerkt aan de verkeersveiligheid en het opwaarderen van de dorpsentree.

Geld

Integraal gebiedsgericht
(bedragen x1,000 euro)

Begroting
2019

Realisatie
2019

Resultaat/
 reserve

Dorpswethoudersbudget

118

91

27

Totaalbudget Ten Boer

118

91

27

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48