Programma 2: Economie en werkgelegenheid

Deelprogramma 2.2: Aantrekkelijke stad

In dit deelprogramma bundelen we ons beleid voor het versterken van de economische en toeristische betekenis van de gemeente. We willen een aantrekkelijke en gastvrije gemeente zijn die bezoekers, toeristen, talenten, kenniswerkers en nieuwe bedrijvigheid trekt en bestaande aan zich bindt. We investeren fors in de binnenstad. De afgelopen jaren lag het aantal bezoekers gemiddeld tussen de 21 en 24 miljoen.

We richten ons op de ontwikkeling en organisatie van winkels, horeca en vermaak in de binnenstad en daarbuiten. We versterken de toeristische sector door het stimuleren en faciliteren van aantrekkelijke activiteiten en evenementen. Voor de overnachtingenmarkt is er onderzoek gedaan naar de toekomstige ruimtebehoefte. Uit dit onderzoek blijkt dat de komende jaren een stijging wordt verwacht van het aantal toeristische overnachtingen. De leegstand van winkels in de binnenstad is vanaf 2012 gedaald. Enige mate van leegstand is belangrijk zodat retailers kunnen verhuizen en er ruimte is voor nieuwe toetreders. Dit noemen we frictieleegstand. Daarvoor wordt landelijk vaak een leegstandspercentage van 5% gehanteerd.

In het buitengebied zetten we in op verbinding en ondersteuning van de toeristisch ondernemers en aan projecten zoals toeristische wandelroutes. We sluiten aan bij initiatieven, kansen in de gemeente en wensen van ondernemers. Het streven is om ondernemers onderling met elkaar verbinden, maar ook met de gemeente. We richten ons op kleinschalig toerisme gezien de omvang en het aanbod in het buitengebied. Daarbij focussen wij ons op dagjesmensen. Met het Routebureau Groningen wordt samengewerkt aan verbetering van wandel-, fiets -en vaarroutes. Wij zien kansen en mogelijkheden in (de productie van) lokaal voedsel. Daarnaast kunnen projecten en evenementen de aantrekkingskracht van het buitengebied doen toenemen.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Behaald
2019

Aantal binnenstadbezoekers (in miljoenen)

21-24

19.5-21.5*

Bezoekerswaardering binnenstad

>6,9

8.0**

Aantal toeristische overnachtingen

555.000

609.250***

Hoeveelheid leegstaand winkelvloeroppervlak (verkoopplaatsen)

<10%

4.7%

* Het afgelopen jaar moesten we stoppen met onze specifieke teldata van Locatus vanwege de aangescherpte privacywetgeving. Hierdoor zijn de huidige gegevens die beschikbaar zijn minder betrouwbaar dan voorheen. De vermelde bandbreedte voor 2019 is gebaseerd op een uitgebreide enquête onder bezoekers van de binnenstad gecombineerd met telgegevens van Locatus. Deze telgegevens laten jarenlang een neerwaartse trend zien.

** We hebben de detailhandelsmonitor uitgebreid naar een binnenstadmonitor. De bezoekerswaardering wordt vanaf 2019 op een andere wijze berekend. De volgende aspecten zijn toegevoegd; aanbod horeca, markt, aanbod culturele voorzieningen, aanbod evenementen, bewegwijzering, aanbod toeristische dag-attracties en aanbod verblijfsaccommodaties. Met deze nieuwe wijze geven bezoekers in 2019 Groningen een waardering van 8.0, dit komt overeen met een 7.2 op de oude wijze.

*** Het aantal beoogde en behaalde toeristische overnachtingen is over 2018 in plaats van 2019. Dit is in verband met de aanlevering van de data, de aanlevering heeft structureel een jaar vertraging.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 3.294

12,0 %

Baten

€ 1.070

9,8 %

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48