Deelprogramma 2.2: Aantrekkelijke stad

2.2.3 Binnenstadontwikkeling

Onze multifunctionele binnenstad is het kloppend hart van stad en regio en dé plek waar het stedelijk leven plaatsvindt en bloeit. Hoewel de binnenstad er goed voor staat, zien we ook dat het stadshart een transitie ondergaat, met name ingegeven door ontwikkelingen in retail. We zien ook dat de groei van de stad gepaard gaat met een steeds intensiever gebruik van de schaarse openbare ruimte in de binnenstad. Om de binnenstad beter te profileren en om het eigen karakter verder te versterken, werken we al een aantal jaren onder de noemer van ‘Ruimte voor jou’ aan een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige en binnenstad met meer ruimte voor voetgangers.  

Wat wilden we bereiken in 2019?

We willen onze gemeente goed voorbereiden op de toekomst. Daarom monitoren we de nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad, spelen we hier op in en trekken we samen op om de aantrekkelijkheid en de economische potentie van de (binnen)stad te vergroten.

Wat hebben we hier voor gedaan?

  •  In de Binnenstad verbeteren we het verblijfsklimaat door het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma ‘Ruimte voor jou’ gericht op de aanpak van de openbare ruimte, toegankelijkheid en veiligheid. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Centrum ;
  •  We werken aan de herinrichting van de Grote Markt en realiseren de oostwand van de Grote Markt en de Nieuwe Markt. Het Forum Groningen opende op 29 november z’n deuren. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Centrum ;
  • In 2019 is voor het eerst een Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie (2019) vastgesteld, waarin onder andere de beleidsactualisatie van de Structuurvisie Detailhandel (2011), de Horeca-Nota (2011) en het beleid voor de overnachtingenmarkt (2004) zijn aangekondigd;
  • Het onderzoek naar de overnachtingenmarkt is in 2019 afgerond, het onderzoeken naar detailhandel is gestart in 2019 met een Koopstromenonderzoek en het horeca-onderzoek met een inwonerspanel ;
  • In 2019 is via de Gebiedsvisies Reclamebeleid in verschillende winkelstraten een pilot met meer ruimte voor uitstallingen en reclame gedaan en ook geëvalueerd;
  • In 2019 hebben we opdracht gegeven tot een overkoepelend onderzoek over het economisch functioneren van de binnenstad, met hierin een analyse van de economische functies, bezoekers, trends en ontwikkelingen.

Conclusie

Onze binnenstad functioneert economisch goed en is een van de aantrekkelijkste en meeste levendige binnensteden van Nederland. Nieuwe blikvanger is het Forum dat de centrale bibliotheek, een filmtheater, een debatcentrum en het strip-, animatie- en gamemuseum huisvest en ruimte biedt voor exposities, horeca, educatie, een VVV en verschillende soorten evenementen. De nieuwe ’huiskamer van de stad’ trekt nationaal en internationaal de aandacht en ruim 400.000 bezoekers in de eerste openingsmaand.

Het bewaken van een goede functiemix met een combinatie van wonen, werken, winkelen en horeca is essentieel voor een vitale binnenstad. Voor veel bezoekers van de binnenstad staat gericht winkelen niet meer centraal, maar worden verschillende activiteiten en functies met elkaar gecombineerd. Dit zien we onder andere in een groei van het aantal (dag)horeca zaken. Eten en drinken vormen steeds vaker een bezoekmotief an sich in de binnenstad.

Groningen is landelijk in trek bij retailers en franchise formules, verschillende nieuwe winkels vestigden zich in 2019 in de binnenstad of hebben hun komst aangekondigd. Tegelijkertijd zien we ook dat lokale winkels om verschillende redenen stoppen op locaties waar vanuit de detailhandel weinig nieuwe interesse voor bestaat. De belangstelling voor het invullen van leegstaande panden komt met name van horeca-concepten.
Het succes van de binnenstad leidt ook tot conflicten tussen gebruikers in de openbare ruimte, zoals geparkeerde fietsen, bevoorrading, uitstallingen en terrassen. We werken aan een totaalaanpak voor het herwinnen van de openbare ruimte en nemen hierin ook de evaluatie van onze pilot gebiedsvisies reclamebeleid mee.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48