Deelprogramma 2.2: Aantrekkelijke stad

2.2.4 Winkels buiten de binnenstad

Detailhandel vormt een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven van de inwoners van onze gemeente en van de regio. Men doet er dagelijkse boodschappen en koopt andere benodigdheden. Detailhandel is ook belangrijk voor de economische sector. Deze sector laat al jaren een groei in de werkgelegenheid zien. Zowel in de binnenstad (5.100 banen) als daarbuiten (8.000 banen). Ook buiten de binnenstad heeft onze gemeente een gevarieerd aanbod aan winkels, waarvan de meeste in wijkwinkelcentra en op onze locaties voor grootschalige en perifere detailhandel (Sontplein, Hoendiep/Peizerweg).

Wat wilden we bereiken in 2019?

We wilden investeringsplannen van ondernemers, ook buiten de binnenstad, maximaal faciliteren. Dit doen we binnen een logische detailhandelsstructuur die ertoe leidt dat Groningen, als koophoofdstad van het Noorden, een groot en compleet aanbod heeft, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de bestaande structuur. Binnen die structuur moeten onze bewoners en bezoekers van de gemeente voldoende winkels in hun omgeving kunnen vinden.

Wat hebben we hier voor gedaan?

  • In 2019 is voor het eerst een Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie (2019) vastgesteld. Zoals in dit programma staat beschreven, zijn we gestart met de beleid-actualisatie van de Structuurvisie Detailhandel (2011) waarvan het in november uitgevoerde Koopstromenonderzoek een belangrijk onderdeel is;
  •  In 2019 zijn de gesprekken voortgezet rondom de revitalisering van wijkwinkelcentrum Paddepoel. Met de wijkraad en alle betrokken partijen werken we via co-creatie aan verbetering van de aantrekkelijkheid en willen we de uitbreiding van het winkelcentrum faciliteren. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - West ;
  •  Met Dorpsfonds Haren en Ondernemend Haren hebben we aan de uitvoering van de Centrumvisie Haren gewerkt. Hiermee verbeteren we de verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum. Eind 2019 hebben we de wensen en behoeftes van ondernemers opgehaald met een enquête en hebben we het uitvoeringsprogramma aangescherpt. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Haren .

Conclusie

Groningen is een van de snelst groeiende steden van Nederland met een sterke regiofunctie en de belangrijkste winkelstad van het Noorden. De detailhandelssector is goed voor circa 9% van de totale werkgelegenheid (in banen). Aan het Sontplein zijn in 2019 nieuwe zaken geopend en op verschillende locaties in de gemeente Groningen spelen supermarktontwikkelingen. Het uitgevoerde Koopstromenonderzoek (2019) dient als basis voor een inhoudelijke analyse van de huidige detailhandelsstructuur en nieuw beleid, waarin de opgaven en kansen worden benoemd. Beide volgen in 2020.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48