Deelprogramma 8.2: Jongerenhuisvesting

8.2.2 Kamerverhuurbeleid

De afgelopen jaren hebben we nieuwe kamerverhuur in de bestaande woningvoorraad afgeremd. We werken alleen nog mee aan nieuwe kamerverhuur op locaties die zich hier in het bijzonder voor lenen. Dit betekent in de praktijk dat we in feite geen nieuwe omzettingsvergunningen voor kamerverhuur meer verlenen. Met nieuwbouw voorzien we in de kwalitatieve vraag die jongeren hebben. De aanpak van misstanden op de (kamer)verhuurmarkt heeft hoge prioriteit.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2019 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Behaald
2019

Aantal verstrekte onttrekkingsvergunningen voor kamerverhuur

5

0

Wat wilden we bereiken in 2019?

We zetten het ingezette beleid voort. Dit betekent dat we in principe geen nieuwe kamerverhuur toevoegen. Hiervoor zouden we in 2019 het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 vaststellen. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan zou de toevoeging van nieuwe kamerverhuur voor de gehele gemeente planologisch geregeld zijn. Tevens geldt hiermee dat als programma wordt toegevoegd in de bestaande woningvoorraad dat dit in principe appartementen van 50m2 of groter zijn. Met voldoende nieuwbouw voorzien we in de kwalitatieve vraag van jongeren.

In 2019 wilden we een nieuw vergunningstelsel invoeren om misstanden op de (kamer)verhuurmarkt aan te kunnen pakken.

Wat hebben we hier voor gedaan?

We hebben geen nieuwe kamerverhuur meer toegestaan. In 2019 hebben we 21 aanvragen voor onttrekkingsvergunningen ontvangen, maar deze zijn allen geweigerd. In 2019 zijn er 28 woningvormingsaanvragen verleend voor het omzetten van kamers naar appartementen. Daardoor zijn er in 2019, 120 kamers omgezet naar 78 zelfstandige eenheden. Bewoners ervaren de omzettingen over het algemeen als een positieve verandering, omdat de druk op straten/wijken afneemt.
Het bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 2 is vertraagd en wordt begin 2020 vastgesteld. Aangezien wij ook via de huisvestingsverordening op kamerverhuur sturen, is er zo als aangegeven, hierdoor geen nieuwe kamerverhuur toegevoegd.

Conclusie

In 2019 zijn er geen nieuwe vergunningen voor kamerverhuur verleend. Hiermee voorkomen we dat goedkope en schaarse gezinswoningen verdwijnen ten behoeve van kamerverhuur. Als we jongerenhuisvesting toevoegen doen we dat door het bouwen van kwalitatief goede eenheden op plekken in de stad die daar geschikt voor zijn. We zien dat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van het omzetten van kamers naar zelfstandige eenheden. We monitoren of het aanbod aan betaalbare kamers voldoende blijft.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48