Deelprogramma 8.2: Jongerenhuisvesting

8.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting

Groningen groeit de komende jaren vooral door aanwas van jongeren en vooral van (internationale) studenten. We willen kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep. Hierdoor blijven we een aantrekkelijke gemeente voor jongeren en studenten en versterken we de concurrentiepositie van de onderwijsinstellingen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt veel jongeren een verhuiswens heeft. Veelal willen ze verhuizen naar een grotere wooneenheid met eigen voorzieningen. We willen in deze behoefte voorzien door kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw toe te voegen op de locaties waar wij dat het meest passend vinden.

Naast kwalitatieve nieuwbouw streven we naar kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad. Met ons beleid voor kamerverhuur willen we de toevoeging van meer kamers afremmen. Ook stimuleren we kamerverhuurders om bestaande kamers om te zetten naar grotere appartementen of om grotere appartementen toe te voegen.

De forse groei van het aantal internationale studenten stelt ons voor een nieuwe opgave als het gaat om huisvesting. Samen met de onderwijsinstellingen, corporaties en de markt zetten we ons in op het toevoegen van extra eenheden om daarmee internationale studenten op een kwalitatief goede manier te huisvesten.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2019 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Behaald
2019

Aantal geplaatste fietsenklemmen

200

313

Plancapaciteit voor aantal zelfstandige woningen
 jongerenhuisvesting

2.646

2.751

Aantal zelfstandige woningen voor jongeren in de pijplijn
 (vergunning verleend, maar nog niet gereed gemeld)

1.079

1.210

Wat wilden we bereiken in 2019?

In 2019 wilden we ons vooral inzetten op het verbeteren van de huisvesting van internationale studenten. Het gaat dan om het toevoegen van extra eenheden bovenop de eerder genoemde aantallen. Daarnaast kan ook de informatievoorziening nog verder worden verbeterd (athomeingroningen.com). Voor het realiseren van deze doelen wilden we afspraken maken met de onderwijsinstellingen, de corporaties en de markt.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande kamerverhuurmarkt geven we uitvoering aan 'Kamers in de Lift'. De focus ligt daarbij op de aanpak van misstanden op de (kamer)verhuurmarkt. In 2019 voerden we daarvoor een nieuw vergunningstelsel in waarmee we een lokaal instrument krijgen om te kunnen ingrijpen bij misstanden door verhuurders. Verder wilden we in 2019 de professionalisering van het huurteam afronden.

Wat hebben we hier voor gedaan?

We hebben samen met onderwijsinstellingen, corporaties en studentenorganisaties het Convenant Studenten- en Jongerenhuisvesting Groningen 2019-2022 ondertekent. In het convenant is opgenomen dat partijen samen werken aan duurzame oplossingen voor voldoende, betaalbare en goede huisvesting voor (internationale) studenten en jongeren in de (stad) Groningen. De focus heeft in 2019 gelegen op het faciliteren van voldoende piekopvang. Door een goede samenwerking tussen de convenantpartners rondom de piekopvang waren er in 2019 niet of nauwelijks problemen met de huisvesting van internationale studenten.

Daarnaast is de informatievoorziening van de website athomeingroningen.nl verbeterd. Tevens zijn we gestart met het verbeteren van de prognoses om de eventuele behoefte aan extra plancapaciteit inzichtelijk te maken.

Op 1 januari 2019 is de uitrol van de verhuurdersvergunning gestart. Het vergunningstelsel is een instrument om de misstanden op de kamerverhuurmarkt te kunnen aanpakken. We hebben in totaal circa 5.300 vergunningen verleend aan bestaande kamerverhuurders. Daarnaast zijn er nog 1.900 vergunningen verleend voor onder andere verhuurders die zelfstandige eenheden aan studenten verhuren en dus geen omzettingsvergunning voor kamerverhuur hadden. De prioriteit heeft het afgelopen jaar gelegen op de invoering van het stelsel.

Er zijn gesprekken geweest met de Groninger Studentenbond, Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen en het Kamer Adviesbureau om gezamenlijk een huurteam te starten om een professionaliseringsslag te kunnen maken. Dit heeft helaas nog niet tot de oprichting van een gezamenlijk huurteam geleid. De wens is om een Steunpunt Huren op te richten om huurders in brede zin te kunnen informeren over huur(prijs)bescherming.

Tot slot hebben zijn in 2019 ruim 1.200 nieuwe eenheden voor jongeren opgeleverd.

Conclusie

In 2019 hebben we de kwaliteitsslag doorgezet en vrijwel alle beoogde aantallen gerealiseerd. Desondanks zien we dat het aantal jongeren dat tevreden is over de woonkwaliteit in 2019 enigszins is gedaald. Dit percentage fluctueert meestal tussen de 65 en 70%. De daling is wat dat betreft niet echt significant. We verwachten dat dit percentage in 2019 is beïnvloed door bijvoorbeeld de gestegen huurprijzen, waardoor jongeren minder tevreden zijn. Een tevredenheid van 80% blijft ambitieus, maar we blijven daar naar streven. Daarnaast hebben met onderwijsinstellingen, corporaties en studentenorganisaties duidelijke afspraken gemaakt over het werken aan huisvesting voor (internationale) studenten. De piekopvang was daardoor in 2019 goed geregeld. We hebben met succes de verhuurdersvergunning ingevoerd.

De focus voor 2020 komt te liggen op het inzichtelijk maken van de benodigde extra aantallen jongeren- en studentenhuisvesting voor de langere termijn en op de uitvoering van de verhuurdersvergunning door informatievoorziening en het doorlichten van casussen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48